สำนักงานบัญชีคุณภาพคืออะไร ?

หลักการและเหตุผล

การจัดทำบัญชีที่่ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมายและมาตรฐานการบัญชีเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของกิจการ รวมทั้งการมีธรรมภิบาลในการประกอบธุรกิจ ซึ่งธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้บริการสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีและงบการเงิน สำนักงานบัญชีจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดทำบัญชี และงบการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามกฏหมายและมาตรฐานการบัญชี รวมถึงส่งเสิรมให้เกิดธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรฐกิจแก่ธุรกิจ ผู้ใช้งบการเงิน และสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สำนักงานบัญชีคุณภาพเป็นระบบที่มีการกำหนดนโยบาย,วัตถุประสงค์และการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการกำหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพด้านการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการรับรองคุณภาพ ซึ่งได้ประยุกต์มาจากการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล1( International Standard on Quality Control (ISQC)1) มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ(ISO9001:2008)

 

วัตถุประสงค์ที่ต้องจัดทำสำนักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อ ?

  • เพื่อทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพการบริการและการทำบัญชี
  • เพื่อให้สามารถติดตามและพัฒนากระบวนการของสำนักงานบัญชี
  • เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบและมาตรฐานการบัญชี
  • เพื่อพัฒนาและยกระดับสำนักงานบัญชีให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

 

ประโยชน์ที่ผู้ลูกค้าได้รับจากสำนักงานบัญชีคุณภาพ

  • ช่วยทำให้มั่นใจในคุณภาพของบริการบัญชีว่าได้จัดทำตามกฏหมายและมาตรฐานการบัญชี
  • สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จากประสิทธิภาพของงานบริการ
  • ได้รับการคุ้มครองในด้านคุณภาพ,ความปลอดภัยในบริการบัญชี ซึ่งผู้ให้การรับรอง(สำนักมาตรฐานคุณภาพ)จะเป็นผู้ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

 

ปัจจุปันประเทศไทยมีสำนักงานบัญชีกว่า5000ราย ทั้งในรูปแบบของสำนักงาน,ห้างหุ้นส่วนและบริษัท ซึ่งสำนักงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมีจำนวน54ราย(ในปี2556)

สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง ได้รับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพรายที่80 เมื่อวันที่2 ธันวาคม2556

ตรวจสอบรายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพได้ที่ …คลิ้ก

จะดีแค่ไหน ถ้าเงินที่เราจ่ายสำหรับค่าบริการต่อบริษัทที่ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานรับรองคุณภาพ ว่า มีคุณภาพ !!!