แนวทางการทำบัญชีเล่มเดียว ทำอย่างไรให้ถูกต้อง

การทำบัญชีเล่มเดียว หรือโครงการ “การทำบัญชีชุดเดียว” นั้น เป็นนโยบายที่กรมสรรพากรกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้หันมาทำการวางแผนบัญชี วางแผนภาษี และวางระบบบัญชี อย่างง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถใช้เป็นบัญชีสำหรับบริษัท เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นบัญชีรายได้ต่อกรมสรรพากรตามกฎหมายภาษีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนโยบายนี้ก็มาพร้อมสิทธิประโยชน์ดี ๆ ให้แก่ธุรกิจ SMEs มากมาย

การทำบัญชีเล่มเดียวมีความสำคัญอย่างไรต่อการวางระบบบัญชี

การทำบัญชีเล่มเดียว คือ นโยบายที่กำหนดให้ผู้ประกอบการทำบัญชีบริหารอย่างครบถ้วนและถูกต้องเพียงเล่มเดียวเท่านั้น เปลี่ยนจากในอดีตที่บริษัทมักทำบัญชีหลายเล่มเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งยอดในบัญชีให้สวยงามดูดีเพื่อใช้ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร บัญชีสำหรับยื่นภาษีตามกฎหมาย หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ โดยอันที่จริงแล้วการทำบัญชีหลายเล่มนั้นในระยะยาวไม่เป็นผลดีต่อการวางระบบบัญชีเท่าใดนัก เพราะอาจทำให้งานบัญชีบริหารของบริษัทขาดความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงิน บัญชีสำหรับผู้บริหารดูไม่โปร่งใส รวมถึงอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดด้านตัวเลขที่แท้จริงของบริษัทตามมาอีกมากมาย ถือว่าส่งผลเสียต่อการวางแผนบัญชีและการวางแผนภาษีของกิจการในระยะยาว นอกจากนี้หากเจ้าของกิจการถึงขั้นทำบัญชีหลายเล่มเพื่อเลี่ยงภาษีและทำบัญชีไม่ถูกต้องตามกฎหมายล่ะก็ อาจมีโทษทั้งการจำคุกและปรับได้

ดังนั้นเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ประกอบการในประเทศ กรมสรรพากรจึงได้จัดทำระบบบัญชีเล่มเดียวหรือบัญชีชุดเดียวนี้ขึ้น เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับบัญชีของกิจการ อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าของกิจการที่ไม่เคยทำบัญชีหันมาเริ่มการวางระบบบัญชีของบริษัทอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับธุรกิจของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ข้อดีของการทำบัญชีเล่มเดียว ตัวช่วยวางแผนภาษีให้ง่ายขึ้นสำหรับ SME

  1. ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กิจการ

สมุดบัญชีเล่มเดียวเป็นการทำบัญชีอย่างง่ายสำหรับธุรกิจ แต่ก็ต้องทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นตัวช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกิจการเพราะสมุดบัญชีเล่มเดียวนี้นอกจากจะเป็นข้อมูลทางบัญชีบริหารของกิจการแล้ว ยังเป็นบัญชีที่ใช้ยื่นภาษีกับหน่วยงานรัฐอีกด้วย

  1. ช่วยทำให้การวางแผนบัญชีง่ายขึ้น

การทำสมุดบัญชีเล่มเดียว จะช่วยให้การวางแผนบัญชีง่ายขึ้น ไม่ยุ่งยาก แม้เป็นบริษัทเปิดใหม่หรือบริษัทที่เปิดมานานแล้วก็สามารถวางระบบบัญชีเพื่อทำสมุดบัญชีเล่มเดียวได้เช่นกัน

  1. ช่วยทำให้การวางแผนภาษีง่ายขึ้น

เช่นเดียวกับการวางแผนบัญชี การทำบัญชีเล่มเดียวนั้น หากได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาภาษีหรือที่ปรึกษาบัญชีที่มีความรู้และความชำนาญ ย่อมทำให้การวางแผนภาษีประจำปีทำได้ง่ายขึ้น

  1. ได้รับการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

เนื่องจากกรมสรรพากรต้องการให้เจ้าของกิจการรวมถึงธุรกิจในทุกระดับหันมาทำบัญชีและเสียภาษีอย่างเป็นระบบ สรรพากรจึงได้คิดนโยบายนี้ขึ้น ดังนั้นหากบริษัทหรือกิจการใดเข้าร่วมโครงการและมีการยื่นภาษีด้วยสมุดบัญชีเล่มเดียวอย่างถูกต้อง ก็จะได้รับการยกเว้นและลดภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

แนวทางการทำบัญชีเล่มเดียวที่ถูกต้อง

  1. คัดเลือกที่ปรึกษาบัญชีหรือผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีที่เหมาะสม

ที่ปรึกษาบัญชีหรือผู้ทำบัญชีจะต้องได้รับการรับรอง รวมไปถึงมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ควรเป็นผู้มีประสบการณ์การวางระบบบัญชีบริษัททั้งระบบ เพื่อให้สามารถทำบัญชีให้กับบริษัทได้อย่างถูกต้องและแม่นยำตามมาตรฐานได้

  1. บัญชีที่ทำต้องสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท

การทำบัญชีเล่มเดียวจะต้องมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัทรวมถึงต้องมีการตรวจสอบบัญชีเพื่อลดข้อผิดพลาดและข้อมูลที่ได้ต้องตรงกับความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นรายจ่าย รายรับ ต้นทุน หรือกำไรต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการยื่นภาษี

  1. มีระบบจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

เอกสารทางบัญชีต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ หรือใบสำคัญรับ-จ่าย เป็นต้น เอกสารที่มีความสำคัญทางบัญชีเหล่านี้ต้องมีระบบการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ สามารถใช้แสดงผลการดำเนินการของบริษัทตามที่ปรากฏในสมุดบัญชีได้จริง โดยต้องเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  1. มีการปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน เพื่อยื่นบัญชีนั้นต่อกรมสรรพากร

การยื่นบัญชีต่อสรรพากรนั้นมีทั้งแบบรายเดือนและรายปี แม้ไม่มีเงินได้ก็ต้องยื่นเพื่อแสดงหลักฐานทางการเงินและภาษีของบริษัท

การทำสมุดบัญชีแบบเล่มเดียวนั้นนอกจากจะช่วยลดความยุ่งยากของการวางระบบบัญชีและการวางแผนภาษีลงได้แล้ว อย่างไรก็ตามงานบัญชีก็ยังคงต้องอาศัยที่ปรึกษาบัญชีที่มีความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้กิจการของผู้ประกอบการไทย มีระบบการทำบัญชีที่ดีและสามารถช่วยพัฒนาธุรกิจไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคง สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังมีความสนใจที่จะจัดทำสมุดบัญชีแบบเล่มเดียว ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกับ Scholar Accounting   เพื่อรับคำแนะนำดี ๆ  จากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชี รับรองว่าคุณจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการจัดทำสมุดบัญชีเล่มเดียวอย่างแน่นอน