เอกสารบัญชี-ประมาณการ

จ้างที่ปรึกษาด้านภาษี

ที่ปรึกษาภาษีจะช่วยให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ได้มาก

ที่ปรึกษาภาษีมีส่วนช่วยด้านต่างๆ ดังนี้ :

  • ช่วยออกแบบกลยุทธ์การจัดการภาษีของบริษัท
  • เป็นคนหรือหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องวิเคราะห์และประมาณการภาษีที่บริษัทน่าจะต้องจ่าย
  • เป็นคนหรือหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการบัญชีของกิจกรรมต่างๆของธุรกิจ และก็ยังจำเป็นที่จะต้องเตรียมข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นต่างๆทั้งในรูปแบบเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินและการค้า
  • เป็นคนหรือหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องเอกสารภาษีเพื่อให้บริษัทมีการคำนวณภาษีที่ถูกต้องและมีเอกสารสำหรับการประเมินภาษี
  • เป็นคนหรือหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องจัดการข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อใช้จัดเตรียมรายงานทางการเงิน

โดยสรุปแล้ว ที่ปรึกษาทางภาษีมีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและจัดการกลยุทธ์ด้านภาษีให้กับธุรกิจ จัดทำการวิเคราะห์ ภาษีที่น่าจะต้องชำระ จัดทำการบันทึกภาษีและเตรียมเอกสาร จัดการบัญชีภาษี

คำนวณรายได้ตามรอบบัญชี

การรายงานรายได้ต้องทำเป็นรอบบัญชีเสมอ รายได้หลังกำไรที่รายงานจะได้มาจากการคำนวณรายได้ที่ถูกต้อง จากนั้นภาษีจะถูกคำนวณโดยนักบัญชี

บันทึกรายงานให้ตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เตรียมรายงานทางการเงินต่างๆให้ครบถ้วน โดยเฉพาะรายงานการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ งบกำไรขาดทุน ซึ่งจะระบุได้จากกรคำนวณกำไรสุทธิที่ถูกต้องและรายงานการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากทุน

มูลค่าเหล่านี้สำคัญมากเพราะมันจะส่งผลต่อภาษีที่บริษัทคุณจะต้องจ่ายต่อปี

แบ่งค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายธุรกิจออกจากกัน

ธุรกิจของคุณต้องมีทิศทางทางการเงินที่ถูกต้อง คุณไม่ควรปนกันระหว่างการเงินของส่วนตัวและการเงินของธุรกิจเพราะมันจะส่งผลต่อสุขภาพทางการเงินทั้งของส่วนตัวและธุรกิจ

รายงานค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ถูกต้องครบถ้วนและมีบัญชีแยกของธุรกิจโดยเฉพาะที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายส่วนตัว ถ้ามีความต้องการเร่งด่วนส่วนตัว ก็ควรจะต้องมีรายการบัญชี “ส่วนตัว” ในงบประมาณเงินสดที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทุน

เข้าใจกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัท

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

กำไรสุทธิคือส่วนต่างระหว่างรายได้และราคาขาย (COGS) ลบกับต้นทุนขาย ในขณะที่ กำไรสุทธิคือกำไรหลังหักต้นทุนทุกอย่างของบริษัทแล้ว

เข้าใจสุขภาพทางการเงินของธุรกิจ

บริษัทที่จะมีสุขภาพทางการเงินดีได้ต้องไม่มีหนี้มากเกินไป ในทางตรงกันข้าม บริษัทที่ไม่แข็งแรงทางการเงินคือบริษัทที่มีหนี้มากกว่ากำไรที่ได้

รวมทั้งบริษัทอาจถือว่าไม่แข็งแรงทางการเงินถ้ามียอดขาดทุนหลายรอบบัญชี โดยไม่มีวิธีการแก้ไขยอดขาดทุนเหล่านั้น

จัดการเงินเดือนพนักงานให้ดี

ธุรกิจที่ดีจะต้องสามารถจัดการเงินเดือนพนักงานได้ดีและจ่ายเงินเดือนพนักงานตรงเวลา

ถ้าจำเป็น คุณก็สามารถช่วยพนักงานได้ด้วยการให้ความร่วมมือกับรัฐในการคำนวณภาษีเงินได้ของพนักงาน และยื่นภาษีผ่านการหัก ณ ที่จ่ายในงบการเงิน

มองหาที่ปรึกษาทางบัญชี

เพื่อที่จะเติบโตทางธุรกิจ คุณต้องมีที่ปรึกษาทางบัญชี นักการบัญชีจะสามารถให้คำตอบเรื่องสิ่งที่ธุรกิจคุณขาดหรือเรื่องสุขภาพทางการเงินของบริษัทได้ โดยจะวิเคราะห์ได้จากงบกระแสเงินสดและงบกำไรขาดทุนของธุรกิจ

ที่ปรึกษาทางบัญชียังสามารถให้คำปรึกษาได้ว่าควรซื้อหรือจ่ายไปกับอะไรเพื่อพัฒนาธุรกิจ และค่าใช้จ่ายไหนที่รอได้ไม่เร่งด่วน