สิทธิผู้ประกันตน กรณีทุพพลภาพ

 

กรณีทุพพลภาพรุนแรงจะได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิต กรณีทุพพลภาพไม่รุนแรง จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามประกาศกำหนด สำหรับเรื่องค่าบริการทางการแพทย์ ในกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลรัฐ ประเภทผู้ป่วยนอก สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามหลักเกณฑ์ประกาศฯกำหนด สำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเสียชีวิต ผู้จัดการศพจะได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท พร้อมเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย สำหรับเอกสารในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพนั้น ผู้ประกันตนต้องยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพ พร้อมสำเนาเวชระเบียน และสำเนา สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก