ศัพท์บัญชี ภาษาอังกฤษ -ไทย, ภาษาไทย-อังกฤษ

ab initio จากการเริ่มต้น
absorbed cost ต้นทุนคิดเข้างาน
absorbed overhead ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน
absorption costing บัญชีต้นทุนรวม
acceptance การรับรองตั๋วแลกเงิน
accessary ชิ้นส่วนประกอบ
acclelrated depreciation การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง
accomulated income กำไรสะสม
account balance ยอดดุลในบัญชี
account current บัญชีเดินสะพัด
account day วันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์
account payable เจ้าหนี้การค้า
account receivable ลูกหนี้การค้า
account receivable discounted ลูกหนี้จากการขายลด
account receivable turnover อัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า
account sales บัญชีรายละเอียดการขายสินค้า
account stated นำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน
accountancy อาชีพบัญชี, งานบัญชี
accountant นักบัญชี
accounting การบัญชี
accounting change การปฏิบัติทางการบัญชี
accounting control การควบคุมทางการบัญชี
accounting cycle วงจรบัญชี
accounting entity หน่วยงานทางการบัญชี
accounting entry การบันทึกรายการในสมุดบัญชี
accounting equation สมการบัญชี
accounting evidence หลักฐานการบัญชี
accounting information ข้อสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
accounting manual คู่มืองานบัญชี
accounting period รอบระยะเวลาบัญชี
accounting policies นโยบายการบัญชี
accounting procedure วิธีการบัญชี
accounting records บันทึกทางการบัญชี
accounting standard มาตรฐานการบัญชี
accounting standard มาตรฐานการบัญชี
accounting system ระบบบัญชี
accounting transaction รายการทางบัญชี
accounting unit หน่วยงานการบัญชี
accounting valuation การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี
accrual ค้างรับค้างจ่าย
accrual basis เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ
accrued dividend เงินปันผลค้างจ่าย
accrued expense ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
accrued income รายได้ค้างรับ
accrued interest ดอกเบี้ยค้างจ่าย
accrued interest payable ดอกเบี้ยค้างจ่าย
accued interest receivable ดอกเบี้ยค้างรับ
accumulate สะสม
accumulated depreciation ค่าเสื่อมราคาสะสม
accumulated dividend เงินปันผลสะสม
accured liability หนี้สินค้างจ่าย
acount receivable financing การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า
activity กิจกรรม
actual cost ต้นทุนจริง
added value มูลค่าเพิ่ม
adjusted entry รายการปรับปรุง
adjusted trial balance งบทดลองหลังการปรับปรุง
adjustment การปรับปรุงรายการ
administrative accounting การบัญชีบริหาร
administrative audit การตรวจสอบด้านบริหาร
administrative expense ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
advance เงินทดรอง
affiliated company บริษัทในเครือ
agenda วาระการประชุม
Agent ตัวแทน
aging schedule ตารางการจัดอายุหนี้
allocate ปันส่วน, แบ่งส่วน
allocation การปันส่วน, การแบ่งส่วน
allowance ค่าเผื่อ
allowance for bad debts ค่าเผื่อหนี้สูญ
allowance for doubtful accounts ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
amortization การตัดบัญชี
analysis การวิเคราะห์
analytical review การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
annual audit การตรวจสอบบัญชีประจำปี
annual closing การปิดบัญชีประจำปี
annual financial statement งบการเงินประจำปี
annual report รายงานประจำปี
appraisal การประเมินราคา
appraisal surplus ส่วนเกินจากการประเมินราคา
appraised value มูลค่าราคาประเมิน
appropriated retained earnings, กำไรสะสมจัดสรร
appropriation การจัดสรร
appropriation account บัญชีจัดสรร
appropriation budget งบประมาณที่จัดสรร
appropriation of net income การจัดสรรกำไรสุทธิ
arbitrary กำหนดเอง
articles of association, ข้อบังคับของบริษัท
as at ณ วันที่
asset ทรัพย์สิน
asset turnover อัตราการหมุนของสินทรัพย์
assigned accounts receivable การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน
assignment การโอนสิทธิ
assumption สมมติฐาน
assumption ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี
at par ราคาตามมูลค่า
audit การตรวจสอบบัญชี
audit adjustment รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี
audit around the computer การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์
audit evidence หลักฐานจากการสอบบัญชี
audit guide แนวทางการตรวจสอบบัญชี
audit memorandum บันทึกงานตรวจสอบบัญชี
audit notebook สมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี
audit opinion รายงานตรวจสอบบัญชี
audit period รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ
audit plan แผนกการตรวจสอบบัญชี
audit planning การวางแผนการตรวจสอบบัญชี
audit program แนวการตรวจสอบบัญชี
audit report รายงานการตรวจสอบบัญชี
audit risk ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี
audit technique เทคนิคการตรวจสอบบัญชี
audit test การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี
audit through the computer การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์
audit trail แนวทางการตรวจสอบ
audit working papers กระดาษทำการการตรวจสอบบัญชี
audit year ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี
auditability ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี
auditing การตรวจสอบบัญชี
auditing procedure วิธีการตรวจสอบบัญชี
auditing standard มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี
auditing standards มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี
auditor ผู้ตรวจสอบบัญชี
auditor’s certificate คำรับรองของผู้สอบบัญชี
auditor’s opinion ความเห็นผู้สอบบัญชี
auditor’s report รายงานของผู้สอบบัญชี
authorized capital stock หุ้นทุนจดทะเบียน
authorized company บริษัทได้รับอนุญาต
authorized security หลักทรัพย์ได้รับอนุญาต
average ถัวเฉลี่ย
average collection period ระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย
average cost ต้นทุนถัวเฉลี่ย

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”B” title=”B”][blox_text animation=”none”]

bad debt หนี้สูญ
balance ยอดคงเหลือ
balance sheet งบดุล
balance sheet account บัญชีงบดุล
bank บัญชี ฝากเงินธนาคาร
bank balance ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
bank charge ค่าธรรมเนียมธนาคาร
bank confirmation หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร
bank credit เครดิตธนาคาร
bank discount ส่วนลดธนาคาร
bank loan เงินกู้ธนาคาร
bank note ธนบัตร
bank overdraft เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
bank reconciliation งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
bank report รายงานเงินฝากธนาคาร
bank statement ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร
bank statement ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
barter การแลกเปลี่ยน
base period, ปีที่ใช้เป็นปีฐาน
basic assumption of accounting ข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี
basic concept แนวความคิดเบื้องต้น
basic principle of accounting หลักการบัญชีเบื้องต้น
basis of accounting เกณฑ์ทางการบัญชี
basis swap การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
batch costing วิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง
bias ความลำเอียง
bill of exchange ตั๋วแลกเงิน
bill of lading ใบตราส่งสินค้า
bill payable เจ้าหนี้ตั๋วเงิน
bill receivable ลูกหนี้ตั๋วเงิน
black market ตลาดมืด
bond หุ้น
bond discount ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้
bond premium ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
bond, debenture พันธบัตร
book of account สมุดบัญชี
book of orginal entry, สมุดรายวันขั้นต้น
book value มูลค่าตามบัญชี
book value per share มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
bookkeeper พนักงานบัญชี
bookkeeping การลงบัญชี
boud fund กองทุนพันธบัตร
bought day book สมุดรายวันซื้อ
branch สาขา
branch accounts บัญชีสาขา
break-even analysis การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
break-even chart ผังแสดงจุดคุ้มทุน
break-even point จุดคุ้มทุน
bring forward ยอดยกมา
broker นายหน้า
brokerage ค่านายหน้า
brought forward ยอดยกมา
budget งบประมาณ
budget document เอกสารการจัดทำงบประมาณ
budget manual คู่มือการจัดทำงบประมาณ
budget period รอบระยะเวลางบประมาณ
budget period ปีงบประมาณ
budget variance ผลที่ต่างจากงบประมาณ
budgetary control การควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน
building, plant อาคาร
business combination การควบกิจการ
business risks ความเสี่ยงทางธุรกิจ
business transaction รายการทางธุรกิจ
by product ผลิตผลพลอยได้

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”E” title=”E”][blox_text animation=”none”]

earned surplus กำไรสะสม
earnings กำไรสุทธิ
Earnings before Interest after Tax (EBIAT) กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี
Earnings before per share (EBIT) กำไรสุทธิต่อหุ้น
earnings per share กำไรต่อหุ้น
earnings statement งบกำไรขาดทุน
effective rate (of interest) อัตรา (ดอกเบี้ย) ที่แท้จริง
employment การจ้างงาน
endorse สลักหลัง
enterprise accounting การบัญชีสำหรับองค์การ
entity accounting การบัญชีสำหรับหน่วยงาน
equipment อุปกรณ์
error ข้อผิดพลาด
estate อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน
estimated liability หนี้สินโดยประมาณ
evidence หลักฐาน
exchange cheque การแลกเปลี่ยนเช็ค
exchange rate อัตราแลกเปลี่ยน
expenditure รายจ่าย
expense ค่าใช้จ่าย
external audit การสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก
external document เอกสารจากแหล่งภายนอก
extraordinary item รายการพิเศษ

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”F” title=”F”][blox_text animation=”none”]

face value มูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว
factoring การซื้อขายบัญชีลูกหนี้
factory agenda วัสดุโรงงาน
factory overhad variance ผลต่างค่าใช้จ่ายโรงงาน
factory overhead ค่าใช้จ่ายโรงงาน
factory overhead expense ค่าใช้จ่ายโรงงาน
fair market value ราคาตลาดยุติธรรม
fair price ราคายุติธรรม
fair value มูลค่ายุติธรรม
fairness ความถูกต้องตามที่ควร
favorable variance ผลต่างที่น่าพอใจ
feedback value ข้อมูลย้อนกลับ
fianancial statement งบการเงินคือ งบดุล งบกำไรขาดทุน , รายงานทางการเงิน
financial accounting งบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
financial audit การตรวจสอบงบการเงิน
financial document การบัญชีการเงิน
financial expense เอกสารทางการเงิน เช่น เช็คหรือตั๋วแลกเงิน
financial reporting ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
financial statement งบการเงิน
financing activities กิจกรรมในการจัดหาเงิน
finished goods สินค้าสำเร็จรูป
first in, first out FIFO การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
fiscal year รอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี
fixed asset ทรัพย์สินถาวร
fixed budget งบประมาณคงที่
fixed cost ต้นทุนคงที่
fixed expense ค่าใช้จ่ายคงที่
flexed budget งบประมาณที่สามารถยืดหยุ่นได้
flexible exchange rate อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
floating rate note (FRN) ตั๋วเงินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
flowchart แผนภูมิสายการทำงาน
folio หน้าบัญชี
footing การบวกแนวตั้ง
footnotes to financial statement หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
forecasting การประมาณการ
foreian exchange การปริวรรตเงินตรา
forward contract สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า
forward exchange contract สัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
forward rate อัตราการซื้อขายล่วงหน้า
forward rate agreement สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
franchise สัปทาน
franchisee ผู้รับสัมปทาน
free on board (F.O.B.) ราคาสินค้าที่ส่งถึงผู้รับขนสินค้า
Free on Board F.O.B. ราคาสินค้าตามใบอินวอยซ์
freight ค่าระวาง, ค่าขนส่ง
freight in ค่าระวางขาเข้า
freight out ค่าระวางขาออก
full absorption costing การบัญชีต้นทุนร่วม
full costing การบัญชีต้นทุนรวม
functiconal accounting การบัญชีตามประเภทของกิจกรรม
fund กองทุน
fund accounting การบัญชีเงินกองทุน
funds flow statement งบกระแสเงินทุน
furniture and fixtrues เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”G” title=”G”][blox_text animation=”none”]

gains กำไร
general journal สมุดบัญชีรายวันทั่วไป
general ledger สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
generally accepted accounting principles หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
Generally Accepted Accounting Principles GAAP หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป
goods สินค้า
goods in process สินค้าระหว่างผลิต
goods on consignment สินค้าฝากขาย
goodwill ค่าความนิยม
governmental accounting การบัญชีรัฐบาล
gross ก่อนหักรายจ่าย
gross book value ราคาตามบัญชียกมา
gross earnings, gross income กำไรขั้นต้น
gross loss ขาดทุนขั้นต้น
gross profit กำไรขั้นต้น
gross profit method วิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น
group depreciation method การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม
guaranteed bond หุ้นกู้ที่มีประกัน

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”H” title=”H”][blox_text animation=”none”]

hire ค่าจ้าง, ให้เช่า
hire charge ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า
hire purchase เช่าซื้อ
historical ยอดยกมา
historical cost ราคาทุนเดิม
historical cost principle หลักราคาทุนเดิม
holding company บริษัทใหญ่

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”I” title=”I”][blox_text animation=”none”]

imprest cash วงเงินสดย่อย
income รายได้
income tax ภาษีเงินได้นิติบุคคล
incredmental cost ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น
incremental ส่วนเพิ่ม
incremental revenue รายได้ส่วนเพิ่ม
independent เป็นอิสระ
index ดัชนี
indirect cost ต้นทุนทางอ้อม
indirect cost centre ศูนย์ต้นทุนทางอ้อม
indirect expense ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
indirect labor ค่าแรงทางอ้อม
indirect material วัสดุทางอ้อม
indorse สลักหลัง
inflation เงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง
input tax ภาษีซื้อ
installment method of accounting วิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง
installment sale การขายผ่อนส่ง
installment, instalment เงินค่างวด
instrument หลักฐาน
intanbible asset สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
intangible จับต้องไม่ได้
intangible fixed asset ทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน
interest ดอกเบี้ย
interest rate futures ตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
interim dividend เงินปันผลระหว่างกาล
interim financial statement งบการเงินระหว่างกาล
internal audit การตรวจสอบบัญชีภายใน
internal control การควบคุมภายใน
internal control system ระบบการควบคุมภายใน
inventory สินค้าคงเหลือ
inventory control การควบคุมสินค้าคงเหลือ
inventory turnover อัตราการหมุนของสินค้า
investing actitities กิจกรรมการลงทุน
investment เงินลงทุน
invoice ใบกำกับสินค้า

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”O” title=”O”][blox_text animation=”none”]

obsolete ล้าสมัย
of depreciation วิธีคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
office equipment เครื่องใช้สำนักงาน
off-line เครื่องเสีย
offset account บัญชีปรับมูลค่า
operating activities กิจกรรมดำเนินงาน
operating cycle วัฏจักรวงจรการดำเนินงาน
operating expense ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
operational audit การตรวจสอบการดำเนินงาน
opportunity cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส
other assets, สินทรัพย์อื่น
other expenses ค่าใช้จ่ายอื่น
other income รายได้อื่น
other liability หนี้สินอื่น
output tax ภาษีขาย
overhead ค่าใช้จ่าย
overhead cost ต้นทุนผลิตสินค้า
owe ติดหนี้
owners’ equity ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ
owners’ interest ดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้น

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”P” title=”P”][blox_text animation=”none”]

packing credit สินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก
paid-in capital ทุนชำระแล้ว
par value ราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์
parent company บริษัทใหญ่จำกัด
partner หุ้นส่วน
partnership ห้างหุ้นส่วน
patent สิทธิบัตร
payback period ระยะเวลาคืนทุน
payroll เงินเดือน
peety cash book สมุดเงินสดย่อย
pension fund กองทุนบำเหน็จ บำนาญ
percentage of completion method วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
performance audit การตรวจสอบการปฏิบัติการ
period cost ต้นทุนตามงวดระยะเวลา
periodic inventory method วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
permanent file แฟ้มถาวร
perpetual inventory method วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง
personal account บัญชีส่วนบุคคล
petty cash เงินสดย่อย
petty cash เงินสดย่อย
physical check, การตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู่
pledging of accounts receivable การจำนำบัญชีลูกหนี้
posting การผ่านรายการบัญชี
preaudit การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติการ
preclosing trial balance งบทดลองก่อนปิดบัญชี
predetermined overhead rate อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตกำหนดล่วงหน้า
preferred stock หุ้นบุริมสิทธิ
premium on share ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
prepaid expense ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
present value มูลค่าราคาปัจจุบัน
present value PV. มูลค่าปัจจุบัน
price variance ผลต่างจากราคา
primary earnings per share กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
prime cost ต้นทุนขั้นต่ำ
prime rate อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด
prime rate อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
principles of accounting หลักการบัญชี
private company บริษัทเอกชน
private offering, การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง
procedure ขบวนการ
process costing การบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง
product ผลิตภัณฑ์
product cost ต้นทุนผลิตภัณฑ์
production control การควบคุมจำนวนการผลิต
productive output method วิธีจำนวนผลผลิตที่ได้
Professional Ethics-Auditor มรรยาทของผู้สอบบัญชี
profit กำไร
profit and loss account บัญชีกำไรขาดทุน
profit and loss appropriation account บัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร
profit and loss statement งบกำไรขาดทุน
promissory note ตั๋วสัญญาใช้เงิน
property ที่ดิน
property, plant and equipment ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
proprietor ผู้ประกอบการ
provident fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
public company บริษัทมหาชน จำกัด
public limited company บริษัทมหาชน จำกัด
public offering การเสนอขายหลักทรัพย์แบบทั่วไป
purchase ซื้อ
purchase discount ส่วนลดรับ
purchases day book สมุดรายวันซื้อเชื่อ
purchases ledger บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ
purchases order คำสั่งซื้อ
purchases return สินค้าส่งคืน
purchases return book สมุดบันทึกรายวันส่งคืน
purchasing power อำนาจซื้อ

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”Q” title=”Q”][blox_text animation=”none”]

qualified มีเงื่อนไข
qualified auditor’s report รายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข
qualified opinion ความเห็นแบบมีเงื่อนไข
quick asset สินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว
quick ratio อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
quick ratio อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”R” title=”R”][blox_text animation=”none”]

rate of return อัตราผลตอบแทน
ratio อัตราส่วน
raw material วัตถุดิบ
real account บัญชีจริง
realized gain (loss) กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว
realized revenue รายได้ที่เกิดขึ้น
receivable ลูกหนี้
receivable ลูกหนี้
recipt ใบเสร็จรับเงิน
reconciliation การพิสูจน์ยอด
related company บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
reliability ความเชื่อถือได้
rent ค่าเช่า
repair ค่าซ่อมแซม
reperformance การทดลองปฏิบัติ
replacement cost ต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน
reserve สำรอง
residual value ราคาคงเหลือ
responsibility accounting การบัญชีตามความรับผิดชอบ
retail price ราคาขายปลีก
retained earnings กำไรสะสม
retained earnings statement งบกำไรสะสม
retention money เงินวางประกัน
return on common equity อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
revaluation การตีราคาใหม่
revenue รายได้
revenue account บัญชีกำไรขาดทุน
revenue expenditure รายจ่ายฝ่ายรายได้
revenue income รายได้
revenue realization principle หลักการเกิดขึ้นของรายได้
revenue recongnition การรับรู้รายได้
review ทบทวน
royalty ค่าสิทธิ

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”S” title=”S”][blox_text animation=”none”]

safety stock ของคลังในระดับที่ปลอดภัย
salary เงินเดือน
sale ขาย
sales day book สมุดรายวันขาย
sales discount ส่วนลดจ่าย
sales invoice ใบกำกับสินค้า
sales journal สมุดรายวันขาย
sales ledger บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
sales return สินค้ารับคืน
sales value ราคาขาย
sample ตัวอย่าง
schedule ตารางเวลา
scrap เศษซาก
scrap value ราคามูลค่าซาก
scrap value มูลค่าเศษซาก
secured bond พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
securities company บริษัทหลักทรัพย์
security หลักทรัพย์
security portfolio กลุ่มหลักทรัพย์
sell ขาย
seller พ่อค้า
selling expense ค่าใช้จ่ายในการขาย
semifixed cost ต้นทุนกึ่งคงที่
service-hours method วิธีชั่วโมงทำงาน
share หุ้น
shareholder ผู้ถือหุ้น
shareholders’ equity ส่วนของผู้ถือหุ้น
short-term liability หนี้สินระยะสั้น
single currency interest rate swap การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ของสกุลเงินเดียวกัน
single-entry system ระบบบัญชีเดี่ยว
single-step income statement งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว
sinking fund กองทุนจม
sinking fund method วิธีกองทุนจม
spoilage ของเสีย
stamp duty อากรแสตมป์
standard มาตรฐาน
standard cost ต้นทุนมาตรฐาน
standard costing การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
standard price ราคามาตรฐาน
standby letter of credit เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน
state enterprise รัฐวิสาหกิจ
stated value มูลค่าที่กำหนด
statement งบ, ใบแจ้งยอด
statement of changes in financial position งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
statement of financial position งบแสดงฐานะการเงิน
statement of sources and applications of funds งบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน
stock หุ้นทุน
stock dividend หุ้นปันผล
stock split การแยกหุ้นทุน
straight-line method วิธีเส้นตรง
subsidiary สาขาย่อย
subsidiary accounts บัญชีย่อย
subsidiary company บริษัทย่อย
subsidiary ledger สมุดแยกประเภทย่อย
subsidize ลดลง
sum-of-the-years-digits-method วิธีนับผลรวมจำนวนปี
sunk cost ต้นทุนจม
supplementary statement รายละเอียดประกอบ
supply วัสดุ
surplus ส่วนเกิน
suspense account บัญชีพัก

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”T” title=”T”][blox_text animation=”none”]

T account บัญชีรูปตัว “ที”
takeover เข้าครอบครองกิจการ
tangible ทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน
tangible fixed asset สินทรัพย์ถาวรมีตัวตน
tax avoidance การวางแผนภาษีอากร
temporary account บัญชีกำไรขาดทุน
temporary investment เงินลงทุนชั่วคราว
test การทดสอบ
time-interest-earned อัตรากำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย
tool เครื่องมือ
trace พิสูจน์ติดตาม
trade account payable เจ้าหนี้การค้า
trade discount ส่วนลดการค้า
transaction รายการ
transportation expense ค่าขนส่ง
travelling expense ค่าพาหนะเดินทาง
treasury shares หุ้นทุนที่ได้รับคืน
trial balance งบทดลอง
trust receipt ทรัสต์รีซีท
typwriter เครื่องพิมพ์ดีด

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”V” title=”V”][blox_text animation=”none”]

valuation account บัญชีปรับมูลค่า
value มูลค่า
value added มูลค่าเพิ่ม
value added tax ภาษีมูลค่าเพิ่ม
variable budget งบประมาณผันแปร
variable cost ต้นทุนผันแปร
variable costing การบัญชีต้นทุนผันแปร
variance ผลต่าง
vehicle ยานพาหนะ
vendor พ่อค้า
verify พิสูจน์ยืนยัน
volume variance ผลต่างในปริมาณการผลิต
voucher ใบสำคัญ
voucher register ทะเบียนใบสำคัญจ่าย
voucher system ระบบในสำคัญจ่าย
vouching การตรวจสอบใบสำคัญ

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”U” title=”U”][blox_text animation=”none”]

unadjusted trial balance งบทดลองก่อนปรับปรุง
unappropriated retained earnings กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
uncontrollable cost ต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้
unearned revenue รายได้รอการตัดบัญชี
unfavorable variance ผลต่างที่ไม่พอใจ
unissued capital shares หุ้นทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย
unit cost ต้นทุนต่อหน่วย
unit price ราคาต่อหน่วย
unrealized gain (loss) กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น
unrealized revenue รายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น
unused letter of credit เล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังใช้ไม่เต็มจำนวน
useful life อายุการใช้งาน

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”J” title=”J”][blox_text animation=”none”]

job งาน
job card ใบสั่งงาน
job cost ต้นทุนงานสั่งทำ
job costing วิธีต้นทุนงานสั่งทำ
job order costing การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
job sheet ใบลงเวลาทำงาน
joint cost ต้นทุนร่วม
joint venture การร่วมค้า
journal สมุดบัญชีรายวัน
journal voucher ใบสำคัญรายวันทั่วไป

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”K” title=”K”][blox_text animation=”none”][/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”D” title=”D”][blox_text animation=”none”]

day book สมุดรายวัน
day rate อัตราค่าแรงรายวัน
debenture stock หุ้นกู้
debit เดบิต
debit balance ยอดดุลเดบิต
debit note ใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้
debt ratio อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ
debtor ลูกหนี้
declared dividend เงินปันผลที่ประกาศจ่าย
declining balance method วิธียอดลดลง
defective product ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ
deferred charge รายจ่ายรอการตัดบัญชี
deferred debit ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
deferred debt ลูกหนี้รอตัดบัญชี
deferred expense ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี
deferred income รายได้รอการรับรู้รายได้
deferred income tax ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
deferred revenue รายได้รอดการตัดบัญชี
deficit ขาดทุนสะสม
depletion การตัดค่าสูญสิ้น
deposit เงินมัดจำ
deposit account บัญชีเงินฝากประจำ
deposit-taker ผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ
depreciation ค่าเสื่อมราคา
depreciation adjustment การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
detail account บัญชีสาขา
devaluation การลดค่าเงินตรา
differentail cost ต้นทุนส่วนแตกต่าง
differential ส่วนเพิ่ม
direct costing การบัญชีต้นทุนทางตรง
direct labor ค่าแรงงานทางตรง
direct labor hour ชั่วโมงค่าแรงทางตรง
direct material วัตถุทางตรง
direct material cost ต้นทุนวัสดุทางตรง
direct overhead ค่าใช้จ่ายทางตรง
direct wages ค่าจ้างทางตรง
disclosure การเปิดเผยข้อมูล
discount ส่วนลด
discount received ส่วนลดรับ
distribution expense ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย
dividend เงินปันผล
documentary credit เอกสารสำหรับสินเชื่อ
double-entry system ระบบบัญชีคู่
doubtful accouhts หนี้สงสัยจะสูญ
down payment เงินเริ่มแรก
drawing account บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”W” title=”W”][blox_text animation=”none”]

wage ค่าแรงงาน
wage ค่าจ้าง
wage rate variance ผลต่างอัตราค่าแรง
wages account บัญชีจ่ายค่าจ้าง
warrants ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
waste ของสูญเสีย
weighted average ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
withholding tax ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
without rights ไม่มีสิทธิ์
work in process งานระหว่างทำ
work in progress งานระหว่างผลิต
work order คำสั่งผลิต
working capital เงินทุนหมุนเวียน
write down ลดค่า
write off แก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี
write up เพิ่มค่า
write-off ตัดออก

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”X” title=”X”][blox_text animation=”none”][/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”L” title=”L”][blox_text animation=”none”]

labor variance ผลต่างค่าแรง
land ที่ดิน
land mortgage หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน
Last in, first out LIFO การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน
leasehold สทธิการเช่า
leasing การเช่า
ledger account บัญชีแยกประเภท
legal mortgage หลักทรัพย์ทางกฎหมาย
letter of comfort หนังสือรับทราบภาระหนี้สิน
letter of credit L/C เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
letter of undertaking หนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
liability หนี้สิน
liability dividend หนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล
limited – life asset สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด
limited partnership ห้างหุ้นส่วนจำกัด
liquidation value มูลค่าการชำระบัญชี
liquidity ratio อัตราส่วนสภาพคล่อง
listed company บริษัทจดทะเบียน
listed security หลักทรัพย์จดทะเบียน
loan payable เจ้าหนี้เงินกู้
loan receivable เงินให้กู้
local area network LAN เชื่อมเข้าโดยตรงกับ
long-term contract สัญญาระยะยาว
long-term debt หนี้ระยะยาว (ที่เกิน 1 ปี)
long-term liability หนี้สินระยะยาว
loss ขาดทุน
loss per share ขาดทุนต่อหุ้น
lower of cost or market ราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”M” title=”M”][blox_text animation=”none”]

machinery เครื่องจักร
maintenance ค่าบำรุงรักษา
managed cost ต้นทุนที่ควบคุมได้
management audit การตรวจสอบการจัดการ
Management Information System (MIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
manufacturing cost ต้นทุนผลิตภัณฑ์
manufacturing expense ค่าใช้จ่ายโรงงาน
manufacturing overhead, ค่าใช้จ่ายในการผลิต
marginal deposit เงินประกัน
markdown ส่วนที่ลดราคา
market price ราคาตลาด
market research การวิจัยทางการตลาด
market value มูลค่าราคาตลาด
marketable security หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
marketing research การวิจัยตลาด
markon ส่วนเพิ่มจากต้นทุน
master budget งบประมาณใหญ่
matching การจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย
material วัตถุดิบ
material cost ต้นทุนวัสดุ
materiality สาระสำคัญ
memorandum of association หนังสือบริคณห์สนธิ
merger การรวมกิจการ
merger accounting การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ
monthly statement ใบแจ้งยอดประจำเดือน
mortgage จำนอง
moving average ราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
multiple-step income statement งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”N” title=”N”][blox_text animation=”none”]

nature ถึงกำหนด
net book value ราคาตามบัญชีสุทธิ
net loss ขาดทุนสุทธิ
net present value มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
net profit กำไรสุทธิ
net purchase ซื้อสุทธิ
net sales ขายสุทธิ
net working capital เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
net worth ค่าสุทธิ
network วงจร
nonmonetary items รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน
note payable เจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย
note receivable ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”Y” title=”Y”][blox_text animation=”none”]

year after year ทุกปี
year-around ตลอดปี
year-end ปลายปีปฏิทิน
yearly ตลอดปี
youngling ผู้หัดใหม่, มือใหม่

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”Z” title=”Z”][blox_text animation=”none”]

zigzag วกเวียนไปมา
zip code รหัสไปรษณีย์

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”C” title=”C”][blox_text animation=”none”]

capacity ratio อัตราส่วนของกำลังการผลิต
capacity variance ผลต่างของกำลังการผลิต
capital ทุน
capital account บัญชีทุน
capital budget งบประมาณรายจ่ายการลงทุน
capital expenditure รายจ่ายการลงทุน
capital fund เงินกองทุนสะสม
capital gain กำไรส่วนทุน
capital reserve ทุนสำรอง
capital stock ทุนเรือนหุ้น
capital surplus ส่วนเกินทุน
carry forward ยอดยกไป
carrying cost ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า
cash เงินสด
cash account บัญชีเงินสด
cash at bank เงินฝากธนาคาร
cash basis เกณฑ์เงินสด
cash book สมุดบัญชีเงินสด
cash book C.B. สมุดบัญชีเงินสด
cash budget งบประมาณเงินสด
cash disbursement journal สมุดรายวันเงินสดจ่าย
cash discount ส่วนลดเงินสด
cash dividend เงินสดปันผล
cash equivalent รายการเทียบเท่าเงินสด
cash flow กระแสเงินสด
cash flow statement งบบัญชีกระแสเงินสด
cash inflow กระแสเงินสดเข้า
cash journal สมุดเงินสด
cash on hand เงินสดในมือ
cash outflow กระแสเงินสดออก
cash receipts journal สมุดรายวันเงินสดรับ
cash-flow budget งบประมาณกระแสเงินสด
cashier’s cheque เช็คของขวัญ
certificate of deposit บัตรเงินฝาก
certified check เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน
certified internal auditor ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
certified public accountant (CPA) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
charity ค่าการกุศล
chart of accounts ผังบัญชี
check register ทะเบียนเช็ค
cheque เช็ค
clearing accounts บัญชีระหว่างโอน
closing entry รายการปิดบัญชี
closing trial balance งบทดลองหลังปิดบัญชี
collection period ระยะเวลารอรับชำระหนี้
combined financial statement งบการเงินรวม
commission ค่านายหน้า
common stock หุ้นสามัญ
comparative financial statement งบการเงินเปรียบเทียบ
completed contract method วิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา
completeness ความครบถ้วน
compliance audit การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
composite depreciation method การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม
composite depreciation rate อัตราค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม
compound interest depreciation method การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น
concept แนวความคิด
condensed financial statement งบการเงินอย่างย่อ
confirmation การยืนยันความถูกต้อง
conservatism หลักความระมัดระวัง
consignee ผู้รับฝากขาย
consignment การฝากขาย
consignor ผู้ฝากขาย
consignor ผู้ฝากขาย
consistency ความสม่ำเสมอ
consolidated financial statement งบการเงินรวม
consolidation การรวมกิจการ
contingence ค่าเสี่ยงภัย
contingent asset สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
contingent charge ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
contingent cost ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น
contingent liability หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
contra accounts บัญชีตรงข้าม
contract สัญญา
contribution margin กำไรผันแปร
control account บัญชีคุมยอด
controllable cost ต้นทุนที่สามารถควบคุมได้
controller, comptroller ผู้ควบคุมบัญชี
conversion การแปลงสภาพ
conversion cost ต้นทุนการแปลงสภาพ
convertible bond พันธบัตรแปลงสภาพ
copyright ลิขสิทธิ์
corporation บริษัท จำกัด
cost ต้นทุน
cost accounting การบัญชีต้นทุน
cost allocation การปันส่วนต้นทุน
cost and freight ต้นทุนบวกค่าขนส่ง
cost and freight (C;F) ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง
cost and freight C;F ต้นทุนบวกค่าระวาง
cost method วิธีราคาทุน
cost of goods manufactured ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ
cost of goods sold ต้นทุนสินค้าขาย
cost of production ต้นทุนการผลิต
cost of sales ต้นทุนขาย
cost unit ต้นทุนต่อหน่วย
cost, insurance and freight (C.I.F.) ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง
cost-benefit analysis การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
cost-plus pricing การตั้งราคาจากทุน
cost-volume-profit analysis การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร
cpital asset สินทรัพย์จากการลงทุน
credit เครดิต
credit balance ยอดดุลเครดิต
cross check การสอบยันความถูกต้อง
cross currency interest rate swap การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน
cross-reference การอ้างอิงระหว่างกัน
currency futures ตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
currency option สิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
currency seap การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน
current account บัญชีเดินสะพัด
current asset สินทรัพย์หมุนเวียน
current cost ราคาต้นทุนในปัจจุบัน
current file แฟ้มปัจจุบัน
current liability หนี้สินหมุนเวียน
current operating performance งบกำไรขาดทุน-วิธีแสดงผลการดำเนินงาน
current ratio อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
cut-off การตัดยอด

[/blox_text][/blox_tab_item][/blox_tab][blox_tab][blox_tab_item icon=”ก” title=”ก”][blox_text animation=”none”]

กระดาษทำการการตรวจสอบบัญชี audit working papers
กระแสเงินสด cash flow
กระแสเงินสดเข้า cash inflow
กระแสเงินสดออก cash outflow
กลุ่มหลักทรัพย์ security portfolio
กองทุน fund
กองทุนจม sinking fund
กองทุนบำเหน็จ บำนาญ pension fund
กองทุนพันธบัตร boud fund
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ provident fund
ก่อนหักรายจ่าย gross
การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี accounting valuation
การขายผ่อนส่ง installment sale
การควบกิจการ business combination
การควบคุมจำนวนการผลิต production control
การควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน budgetary control
การควบคุมทางการบัญชี accounting control
การควบคุมภายใน internal control
การควบคุมสินค้าคงเหลือ inventory control
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น compound interest depreciation method
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม group depreciation method
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม composite depreciation method
การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง acclelrated depreciation
การจัดสรร appropriation
การจัดสรรกำไรสุทธิ appropriation of net income
การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า acount receivable financing
การจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย matching
การจ้างงาน employment
การจำนำบัญชีลูกหนี้ pledging of accounts receivable
การเช่า leasing
การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน assigned accounts receivable
การซื้อขายบัญชีลูกหนี้ factoring
การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติการ preaudit
การตรวจสอบการจัดการ management audit
การตรวจสอบการดำเนินงาน operational audit
การตรวจสอบการปฏิบัติการ performance audit
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด compliance audit
การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ audit through the computer
การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์ audit around the computer
การตรวจสอบงบการเงิน financial statement audit
การตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู่ physical check,
การตรวจสอบด้านบริหาร administrative audit,
การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ analytical review
การตรวจสอบบัญชี audit , auditing
การตรวจสอบบัญชีประจำปี annual audit
การตรวจสอบบัญชีภายใน internal audit
การตรวจสอบใบสำคัญ vouching
การตั้งราคาจากทุน cost-plus pricing
การตัดค่าสูญสิ้น depletion
การตัดบัญชี amortization
การตัดยอด cut-off
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน first in, first out FIFO
การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน Last in, first out LIFO
การตีราคาใหม่ revaluation
การทดลองปฏิบัติ reperformance
การทดสอบ test
การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี audit test
การบวกแนวตั้ง footing
การบัญชี accounting
การบัญชีการเงิน financial accounting
การบัญชีเงินกองทุน fund accounting
การบัญชีต้นทุน cost accounting
การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ job order costing
การบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง process costing
การบัญชีต้นทุนทางตรง direct costing
การบัญชีต้นทุนผันแปร variable costing
การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน standard costing
การบัญชีต้นทุนรวม full costing
การบัญชีต้นทุนร่วม full absorption costing
การบัญชีตามความรับผิดชอบ responsibility accounting
การบัญชีตามประเภทของกิจกรรม functiconal accounting
การบัญชีบริหาร administrative accounting,
การบัญชีรัฐบาล governmental accounting
การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ merger accounting
การบัญชีสำหรับหน่วยงาน entity accounting
การบัญชีสำหรับองค์การ enterprise accounting
การบันทึกรายการในสมุดบัญชี accounting entry
การปฏิบัติทางการบัญชี accounting change
การประมาณการ forecasting
การประเมินราคา appraisal
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา depreciation adjustment
การปรับปรุงรายการ adjustment
การปริวรรตเงินตรา foreian exchange
การปันส่วน, การแบ่งส่วน allocation
การปันส่วนต้นทุน cost allocation
การปิดบัญชีประจำปี annual closing
การเปิดเผยข้อมูล disclosure
การแปลงสภาพ conversion
การผ่านรายการบัญชี posting
การฝากขาย consignment
การพิสูจน์ยอด reconciliation
การยืนยันความถูกต้อง confirmation
การแยกหุ้นทุน stock split
การรวมกิจการ consolidation , merger
การร่วมค้า joint venture
การรับรองตั๋วแลกเงิน acceptance
การรับรู้รายได้ revenue recongnition
การลงบัญชี bookkeeping
การลดค่าเงินตรา devaluation
การแลกเปลี่ยน barter
การแลกเปลี่ยนเช็ค exchange cheque
การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน currency seap
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน cross currency interest rate swap
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง basis swap
การวางแผนการตรวจสอบบัญชี audit planning
การวางแผนภาษีอากร tax avoidance
การวิเคราะห์ analysis
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน break-even analysis
การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร cost-volume-profit analysis
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ cost-benefit analysis
การวิจัยตลาด marketing research
การวิจัยทางการตลาด market research
การสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก external audit
การสอบยันความถูกต้อง cross check
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง private offering,
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบทั่วไป public offering
การอ้างอิงระหว่างกัน cross-reference
การโอนสิทธิ assignment
กำไร gains
กำไร profit
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว realized gain (loss),
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น unrealized gain (loss)
กำไรขั้นต้น gross earnings
กำไรขั้นต้น gross income
กำไรขั้นต้น gross profit
กำไรต่อหุ้น earnings per share,
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน primary earnings per share
กำไรผันแปร contribution margin
กำไรส่วนทุน capital gain
กำไรสะสม accomulated income , earned surplus , retained earnings
กำไรสะสมจัดสรร appropriated retained earnings,
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร unappropriated retained earnings
กำไรสุทธิ earnings , net profit
กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี Earnings before Interest after Tax (EBIAT)
กำไรสุทธิต่อหุ้น Earnings before per share (EBIT)
กำหนดเอง arbitrary
กิจกรรม activity
กิจกรรมการลงทุน investing actitities
กิจกรรมดำเนินงาน operating activities
กิจกรรมในการจัดหาเงิน financing activities
เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ accrual basis
เกณฑ์เงินสด cash basis
เกณฑ์ทางการบัญชี basis of accounting
แก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี write off

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ข” title=”ข”][blox_text animation=”none”]

ขบวนการ procedure
ของคงคลังในระดับที่ปลอดภัย safety stock
ของสูญเสีย spoilage
ของเสีย waste
ข้อบังคับของบริษัท articles of association,
ข้อผิดพลาด error
ข้อมูลย้อนกลับ feedback value
ข้อสนเทศทางการบัญชี accounting information
ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี assumption
ข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี basic assumption of accounting
ขาดทุน loss
ขาดทุนขั้นต้น gross loss
ขาดทุนต่อหุ้น loss per share
ขาดทุนสะสม deficit
ขาดทุนสุทธิ net loss
ขาย sale , sell
ขายสุทธิ net sales
เข้าครอบครองกิจการ takeover

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ค” title=”ค”][blox_text animation=”none”]

ความครบถ้วน completeness
ความเชื่อถือได้ reliability
ความถูกต้องตามที่ควร fairness
ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี auditability
ความลำเอียง bias
ความสม่ำเสมอ consistency
ความเสี่ยงทางธุรกิจ business risks
ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี audit risk
ความเห็นแบบมีเงื่อนไข qualified opinion
ความเห็นผู้สอบบัญชี auditor’s opinion
ค่าการกุศล charity
ค่าขนส่ง transportation expense
ค่าความนิยม goodwill
ค้างรับค้างจ่าย accrual
ค่าจ้าง wage
ค่าจ้าง, ให้เช่า hire
ค่าจ้างทางตรง direct wages
ค่าเช่า rent
ค่าใช้จ่าย expense
ค่าใช้จ่าย overhead
ค่าใช้จ่ายคงที่ fixed expense
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย accrued expense
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน financial expense
ค่าใช้จ่ายทางตรง direct overhead
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม indirect expense
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น contingent charge
ค่าใช้จ่ายในการขาย selling expense
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย distribution expense
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน operating expense
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร administrative expense
ค่าใช้จ่ายในการผลิต manufacturing overhead,
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน absorbed overhead
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี deferred expense
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี deferred debit
ค่าใช้จ่ายโรงงาน factory overhead
ค่าใช้จ่ายโรงงาน factory overhead expense
ค่าใช้จ่ายโรงงาน manufacturing expense
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า prepaid expense
ค่าใช้จ่ายอื่น other expenses
ค่าซ่อมแซม repair
ค่าธรรมเนียมธนาคาร bank charge
ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า hire charge
ค่านายหน้า brokerage
ค่านายหน้า commission
ค่าบำรุงรักษา maintenance
ค่าเผื่อ allowance
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ allowance for doubtful accounts
ค่าเผื่อหนี้สูญ allowance for bad debts
ค่าพาหนะเดินทาง travelling expense
ค่าระวาง, ค่าขนส่ง freight
ค่าระวางขาเข้า freight in
ค่าระวางขาออก freight out
ค่าแรงงาน wage
ค่าแรงงานทางตรง direct labor
ค่าแรงทางอ้อม indirect labor
ค่าสิทธิ royalty
ค่าสุทธิ net worth
ค่าเสี่ยงภัย contingence
ค่าเสื่อมราคา depreciation
ค่าเสื่อมราคาสะสม accumulated depareciation
คำรับรองของผู้สอบบัญชี auditor’s certificate
คำสั่งซื้อ purchases order
คำสั่งผลิต work order
คู่มือการจัดทำงบประมาณ budget manual
คู่มืองานบัญชี accounting manual
เครดิต credit
เครดิตธนาคาร bank credit
เครื่องจักร machinery
เครื่องใช้สำนักงาน office equipment
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง furniture and fixtrues
เครื่องพิมพ์ดีด typwriter
เครื่องมือ tool
เครื่องเสีย off-line

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ง” title=”ง”][blox_text animation=”none”]

งบ, ใบแจ้งยอด statement
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร bank reconciliation
งบกระแสเงินทุน funds flow statement
งบการเงิน financial statement
งบการเงินประจำปี annual financial statement,
งบการเงินเปรียบเทียบ comparative financial statement
งบการเงินรวม combined financial statement
งบการเงินรวม consolidated financial statement
งบการเงินระหว่างกาล interim financial statement
งบการเงินอย่างย่อ condensed financial statement
งบกำไรขาดทุน earnings statement
งบกำไรขาดทุน profit and loss statement
งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว single-step income statement
งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น multiple-step income statement
งบกำไรขาดทุน-วิธีแสดงผลการดำเนินงาน current operating performance
งบกำไรสะสม retained earnings statement
งบดุล balance sheet
งบทดลอง trial balance
งบทดลองก่อนปรับปรุง unadjusted trial balance
งบทดลองก่อนปิดบัญชี preclosing trial balance
งบทดลองหลังการปรับปรุง adjusted trial balance
งบทดลองหลังปิดบัญชี closing trial balance
งบบัญชีกระแสเงินสด cash flow statement
งบประมาณ budget
งบประมาณกระแสเงินสด cash-flow budget
งบประมาณคงที่ fixed budget,
งบประมาณเงินสด cash budget
งบประมาณที่จัดสรร appropriation budget
งบประมาณที่สามารถยืดหยุ่นได้ flexed budget
งบประมาณผันแปร variable budget
งบประมาณรายจ่ายการลงทุน capital budget
งบประมาณใหญ่ master budget
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน statement of changes in financial position
งบแสดงฐานะการเงิน statement of financial position
งบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน statement of sources and applications of funds
งาน job
งานระหว่างผลิต work in progress
เงินกองทุนสะสม capital fund
เงินกู้ธนาคาร bank loan
เงินค่างวด installment, instalment
เงินเดือน payroll
เงินเดือน salary
เงินทดรอง advance
เงินทุนหมุนเวียน working capital
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ net working capital
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร bank overdraft
เงินประกัน marginal deposit
เงินปันผล dividend
เงินปันผลค้างจ่าย accrued dividend
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย declared dividend
เงินปันผลระหว่างกาล interim dividend
เงินปันผลสะสม accumulated dividend
เงินฝากธนาคาร cash at bank
เงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง inflation
เงินมัดจำ deposit
เงินเริ่มแรก down payment
เงินลงทุน investment
เงินลงทุนชั่วคราว temporary investment
เงินวางประกัน retention money
เงินสด cash
เงินสดในมือ cash on hand
เงินสดปันผล cash dividend
เงินสดย่อย petty cash
เงินให้กู้ loan receivable

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”จ” title=”จ”][blox_text animation=”none”]

จับต้องไม่ได้ intangible
จากการเริ่มต้น ab initio
จำนอง mortgage
จุดคุ้มทุน break-even point
เจ้าหนี้การค้า account payable
เจ้าหนี้การค้า trade account payable
เจ้าหนี้เงินกู้ loan payable
เจ้าหนี้ตั๋วเงิน bill payable
เจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย note payable

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ช” title=”ช”][blox_text animation=”none”]

ชั่วโมงค่าแรงทางตรง direct labor hour
ชิ้นส่วนประกอบ accessary
เช็ค cheque
เช็คของขวัญ cashier’s cheque
เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน certified check
เช่าซื้อ hire purchase
เชื่อมเข้าโดยตรงกับ local area network LAN

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ซ” title=”ซ”][blox_text animation=”none”]

ซื้อ purchase
ซื้อสุทธิ net purchase

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ณ” title=”ณ”][blox_text animation=”none”]

ณ วันที่ as at

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ด” title=”ด”][blox_text animation=”none”]

ดอกเบี้ย interest
ดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้น owners’ interest
ดอกเบี้ยคงค้าง accrued interest
ดอกเบี้ยค้างจ่าย accrued interest payable
ดอกเบี้ยค้างรับ accued interest receivable
ดัชนี index
เดบิต debit

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ต” title=”ต”][blox_text animation=”none”]

ต้นทุน cost
ต้นทุนการแปลงสภาพ conversion cost
ต้นทุนการผลิต cost of production,
ต้นทุนกึ่งคงที่ semifixed cost
ต้นทุนขั้นต่ำ prime cost
ต้นทุนขาย cost of sales
ต้นทุนคงที่ fixed cost
ต้นทุนค่าเสียโอกาส opportunity cost
ต้นทุนคิดเข้างาน absorbed cost
ต้นทุนงานสั่งทำ job cost
ต้นทุนจม sunk cost
ต้นทุนจริง actual cost
ต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน replacement cost
ต้นทุนต่อหน่วย cost unit
ต้นทุนต่อหน่วย unit cost
ต้นทุนตามงวดระยะเวลา period cost
ต้นทุนถัวเฉลี่ย average cost
ต้นทุนทางอ้อม indirect cost
ต้นทุนที่ควบคุมได้ managed cost
ต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้ uncontrollable cost
ต้นทุนที่สามารถควบคุมได้ controllable cost
ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น contingent cost
ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า carrying cost
ต้นทุนบวกค่าขนส่ง cost and freight
ต้นทุนบวกค่าระวาง cost and freight C;F
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ manufacturing cost
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ product cost
ต้นทุนผลิตสินค้า overhead cost
ต้นทุนผันแปร variable cost
ต้นทุนมาตรฐาน standard cost
ต้นทุนร่วม joint cost
ต้นทุนวัสดุ material cost
ต้นทุนวัสดุทางตรง direct material cost
ต้นทุนส่วนแตกต่าง differentail cost
ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น incredmental cost
ต้นทุนสินค้าขาย cost of goods sold
ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ cost of goods manufactured
ตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า currency futures
ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น warrants
ตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า interest rate futures
ตลอดปี year-around
ตลอดปี yearly
ตลาดมืด black market
ตัดออก write-off
ตั๋วเงินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว floating rate note (FRN)
ตัวแทน Agent
ตั๋วแลกเงิน bill of exchange
ตั๋วสัญญาใช้เงิน promissory note
ตัวอย่าง sample
ตารางการจัดอายุหนี้ aging schedule
ตารางเวลา schedule

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ถ” title=”ถ”][blox_text animation=”none”]

ถัวเฉลี่ย average
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก weighted average
ถึงกำหนด nature

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ท” title=”ท”][blox_text animation=”none”]

ทบทวน review
ทรัพย์สิน asset
ทรัพย์สินถาวร fixed asset
ทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน tangible
ทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน intangible fixed asset
ทรัสต์รีซีท trust receipt
ทะเบียนเช็ค check register
ทะเบียนใบสำคัญจ่าย voucher register
ที่ดิน land
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ property, plant and equipment
ทุกปี year after year
ทุน capital
ทุนชำระแล้ว paid-in capital
ทุนเรือนหุ้น capital stock
ทุนสำรอง capital reserve
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี audit technique

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ธ” title=”ธ”][blox_text animation=”none”]

ธนบัตร bank note

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”น” title=”น”][blox_text animation=”none”]

นโยบายการบัญชี accounting policies
นักบัญชี accountant
นายหน้า broker
นำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน account stated
แนวการตรวจสอบบัญชี audit program
แนวความคิด concept
แนวความคิดเบื้องต้น basic concept
แนวทางการตรวจสอบ audit trail
แนวทางการตรวจสอบบัญชี audit guide

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”บ” title=”บ”][blox_text animation=”none”]

บริษัท จำกัด corporation
บริษัทจดทะเบียน listed company
บริษัทได้รับอนุญาต authorized company
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน related company
บริษัทในเครือ affiliated company
บริษัทมหาชน จำกัด public company
บริษัทมหาชน จำกัด public limited company
บริษัทย่อย subsidiary company
บริษัทหลักทรัพย์ securities company
บริษัทใหญ่ holding company
บริษัทใหญ่จำกัด parent company
บริษัทเอกชน private company,
บัญชี ฝากเงินธนาคาร bank
บัญชีกำไรขาดทุน profit and loss account
บัญชีกำไรขาดทุน revenue account
บัญชีกำไรขาดทุน temporary account
บัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร profit and loss appropriation account
บัญชีคุมยอด control account,
บัญชีงบดุล balance sheet account
บัญชีเงินฝากประจำ deposit account
บัญชีเงินสด cash account
บัญชีจริง real account
บัญชีจัดสรร appropriation account
บัญชีจ่ายค่าจ้าง wages account
บัญชีเดินสะพัด current account
บัญชีต้นทุนรวม absorption costing
บัญชีตรงข้าม contra accounts
บัญชีทุน capital account
บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว drawing account
บัญชีปรับมูลค่า offset account
บัญชีปรับมูลค่า valuation account
บัญชีพัก suspense account
บัญชีย่อย subsidiary accounts
บัญชีแยกประเภท ledger account
บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ purchases ledger
บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ sales ledger
บัญชีระหว่างโอน clearing accounts
บัญชีรายละเอียดการขายสินค้า account sales
บัญชีรูปตัว “ที” T account
บัญชีส่วนบุคคล personal account
บัญชีสาขา branch accounts
บัญชีสาขา detail account
บัตรเงินฝาก certificate of deposit
บันทึกงานตรวจสอบบัญชี audit memorandum
บันทึกทางการบัญชี accounting records
ใบกำกับสินค้า invoice
ใบกำกับสินค้า sales invoice
ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร bank statement
ใบแจ้งยอดประจำเดือน monthly statement
ใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้ debit note
ใบตราส่งสินค้า bill of lading
ใบลงเวลาทำงาน job sheet
ใบสั่งงาน job card
ใบสำคัญ voucher
ใบสำคัญรายวันทั่วไป journal voucher
ใบเสร็จรับเงิน recipt

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ป” title=”ป”][blox_text animation=”none”]

ปลายปีปฏิทิน year-end
ปันส่วน, แบ่งส่วน allocate
ปีงบประมาณ budget period
ปีที่ใช้เป็นปีฐาน base period,
ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี audit year
เป็นอิสระ independent

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ผ” title=”ผ”][blox_text animation=”none”]

ผลต่าง variance
ผลต่างของกำลังการผลิต capacity variance
ผลต่างค่าใช้จ่ายโรงงาน factory overhad variance
ผลต่างค่าแรง labor variance
ผลต่างจากราคา price variance
ผลต่างที่น่าพอใจ favorable variance
ผลต่างที่ไม่พอใจ unfavorable variance
ผลต่างในปริมาณการผลิต volume variance
ผลต่างอัตราค่าแรง wage rate variance
ผลที่ต่างจากงบประมาณ budget variance
ผลิตพลพลอยได้ by product
ผลิตภัณฑ์ product
ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ defective product
ผังบัญชี chart of accounts
ผังแสดงจุดคุ้มทุน break-even chart
ผู้ควบคุมบัญชี controller, comptroller
ผู้ตรวจสอบบัญชี auditor
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต certified internal auditor
ผู้ถือหุ้น shareholder
ผู้ประกอบการ proprietor
ผู้ฝากขาย consignor
ผู้ฝากขาย consignor
ผู้รับฝากขาย consignee
ผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ deposit-taker
ผู้รับสัมปทาน franchisee
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต certified public accountant (CPA)
ผู้หัดใหม่, มือใหม่ youngling
แผนกการตรวจสอบบัญชี audit plan
แผนภูมิสายการทำงาน flowchart

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”พ” title=”พ”][blox_text animation=”none”]

พนักงานบัญชี bookkeeper
พ่อค้า seller
พ่อค้า vendor
พันธบัตร bond, debenture
พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน secured bond
พันธบัตรแปลงสภาพ convertible bond,
พิสูจน์ติดตาม trace
พิสูจน์ยืนยัน verify
เพิ่มค่า write up

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ฟ” title=”ฟ”][blox_text animation=”none”]

แฟ้มถาวร permanent file
แฟ้มปัจจุบัน current file

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ภ” title=”ภ”][blox_text animation=”none”]

ภาษีขาย output tax
ภาษีเงินได้นิติบุคคล income tax
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี deferred income tax
ภาษีซื้อ input tax
ภาษีมูลค่าเพิ่ม value added tax
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย withholding tax

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ม” title=”ม”][blox_text animation=”none”]

มรรยาทของผู้สอบบัญชี Professional Ethics-Auditor
มาตรฐาน standard
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี auditing standard
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี auditing standards
มาตรฐานการบัญชี accounting standard
มีเงื่อนไข qualified
มูลค่า value
มูลค่าการชำระบัญชี liquidation value
มูลค่าตามบัญชี book value
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น book value per share
มูลค่าที่กำหนด stated value
มูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว face value
มูลค่าปัจจุบัน present value PV.
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ net present value
มูลค่าเพิ่ม added value
มูลค่าเพิ่ม value added
มูลค่ายุติธรรม fair value
มูลค่าราคาตลาด market value
มูลค่าราคาประเมิน appraised value
มูลค่าราคาปัจจุบัน present value
มูลค่าเศษซาก scrap value
ไม่มีสิทธิ์ without rights

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ย” title=”ย”][blox_text animation=”none”]

ยอดคงเหลือ balance
ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร bank balance
ยอดดุลเครดิต credit balance
ยอดดุลเดบิต debit balance
ยอดดุลในบัญชี account balance
ยอดยกไป carry forward
ยอดยกมา bring forward
ยอดยกมา brought forward
ยอดยกมา historical
ยานพาหนะ vehicle

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ร” title=”ร”][blox_text animation=”none”]

รหัสไปรษณีย์ zip code
รอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี fiscal year
รอบระยะเวลางบประมาณ budget period
รอบระยะเวลาบัญชี accounting period
รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ audit period
ระบบการควบคุมภายใน internal control system
ระบบในสำคัญจ่าย voucher system
ระบบบัญชี accounting system
ระบบบัญชีคู่ double-entry system
ระบบบัญชีเดี่ยว single-entry system
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี Accounting Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System (MIS)
ระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย average collection period
ระยะเวลาคืนทุน payback period
ระยะเวลารอรับชำระหนี้ collection period
รัฐวิสาหกิจ state enterprise
ราคาขาย sales value
ราคาขายปลีก retail price
ราคาคงเหลือ residual value
ราคาต้นทุนในปัจจุบัน current cost
ราคาตลาด market price
ราคาตลาดยุติธรรม fair market value
ราคาต่อหน่วย unit price
ราคาตามบัญชียกมา gross book value
ราคาตามบัญชีสุทธิ net book value
ราคาตามมูลค่า at par
ราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ moving average
ราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์ par value
ราคาทุนเดิม historical cost
ราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า lower of cost or market
ราคามาตรฐาน standard price
ราคามูลค่าซาก scrap value
ราคายุติธรรม fair price
ราคาสินค้าตามใบอินวอยซ์ Free on Board F.O.B.
ราคาสินค้าที่ส่งถึงผู้รับขนสินค้า free on board (F.O.B.)
ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง cost and freight (C;F)
ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง cost, insurance and freight (C.I.F.)
รายการ transaction
รายการทางธุรกิจ business transaction
รายการทางบัญชี accounting transaction
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน nonmonetary items
รายการเทียบเท่าเงินสด cash equivalent
รายการปรับปรุง adjusted entry
รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี audit adjustment
รายการปิดบัญชี closing entry
รายการพิเศษ extraordinary item
รายงานการตรวจสอบบัญชี audit report
รายงานของผู้สอบบัญชี auditor’s report
รายงานเงินฝากธนาคาร bank report
รายงานตรวจสอบบัญชี audit opinion
รายงานทางการเงิน financial reporting
รายงานประจำปี annual report
รายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข qualified auditor’s report
รายจ่าย expenditure
รายจ่ายการลงทุน capital expenditure
รายจ่ายฝ่ายรายได้ revenue expenditure
รายจ่ายรอการตัดบัญชี deferred charge
รายได้ income
รายได้ revenue
รายได้ revenue income
รายได้ค้างรับ accrued income
รายได้ที่เกิดขึ้น realized revenue
รายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น unrealized revenue
รายได้รอการตัดบัญชี unearned revenue
รายได้รอการตัดบัญชี deferred revenue
รายได้รอการรับรู้รายได้ deferred income
รายได้ส่วนเพิ่ม incremental revenue
รายได้อื่น other income
รายละเอียดประกอบ supplementary statement

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ล” title=”ล”][blox_text animation=”none”]

ลดค่า write down
ลดลง subsidize
ล้าสมัย obsolete
ลิขสิทธิ์ copyright
ลูกหนี้ debtor
ลูกหนี้ receivable
ลูกหนี้ receivable
ลูกหนี้การค้า account receivable
ลูกหนี้จากการขายลด account receivable discounted
ลูกหนี้ตั๋วเงิน bill receivable
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ note receivable
ลูกหนี้รอตัดบัญชี deferred debt
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต letter of credit L/C
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังใช้ไม่เต็มจำนวน unused letter of credit
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน standby letter of credit

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ว” title=”ว”][blox_text animation=”none”]

วกเวียนไปมา zigzag
วงเงินสดย่อย imprest cash
วงจร network
วงจรบัญชี accounting cycle
วัฏจักรวงจรการดำเนินงาน operating cycle
วัตถุดิบ material , raw material
วัตถุทางตรง direct material
วันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์ account day
วัสดุ material
วัสดุ supply
วัสดุทางอ้อม indirect material
วัสดุโรงงาน factory agenda
วานระหว่างทำ work in process
วาระการประชุม agenda
วิธีกองทุนจม sinking fund method
วิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง batch costing
วิธีการตรวจสอบบัญชี auditing procedure
วิธีการบัญชี accounting procedure
วิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง installment method of accounting
วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง perpetual inventory method
วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี periodic inventory method
วิธีคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน of depreciation
วิธีจำนวนผลผลิตที่ได้ productive output method,
วิธีชั่วโมงทำงาน service-hours method
วิธีต้นทุนงานสั่งทำ job costing
วิธีนับผลรวมจำนวนปี sum-of-the-years-digits-method
วิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา completed contract method
วิธียอดลดลง declining balance method
วิธีราคาทุน cost method
วิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น gross profit method
วิธีเส้นตรง straight-line method
วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ percentage of completion method

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ศ” title=”ศ”][blox_text animation=”none”]

ศูนย์ต้นทุนทางอ้อม indirect cost centre
เศษซาก scrap

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ส” title=”ส”][blox_text animation=”none”]

สมการบัญชี accounting equation
สมมติฐาน assumption
สมุดเงินสด cash journal
สมุดเงินสดย่อย peety cash book
สมุดบัญชี book of account
สมุดบัญชีเงินสด cash book
สมุดบัญชีเงินสด cash book C.B.
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป general ledger
สมุดบัญชีรายวัน journal
สมุดบัญชีรายวันทั่วไป general journal
สมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี audit notebook
สมุดบันทึกรายวันส่งคืน purchases return book
สมุดแยกประเภทย่อย subsidiary ledger
สมุดรายวัน day book
สมุดรายวันขั้นต้น book of orginal entry,
สมุดรายวันขาย sales day book
สมุดรายวันขาย sales journal
สมุดรายวันเงินสดจ่าย cash disbursement journal,
สมุดรายวันเงินสดรับ cash receipts journal
สมุดรายวันซื้อ bought day book
สมุดรายวันซื้อเชื่อ purchases day book
สลักหลัง endorse , indorse
ส่วนเกิน surplus
ส่วนเกินจากการประเมินราคา appraisal surplus
ส่วนเกินทุน capital surplus,
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น premium on share
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ bond premium
ส่วนของผู้ถือหุ้น shareholders’ equity
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ owners’ equity
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ bond discount
ส่วนที่ลดราคา markdown
ส่วนเพิ่ม differential
ส่วนเพิ่ม incremental
ส่วนเพิ่มจากต้นทุน markon
ส่วนลด discount
ส่วนลด discount
ส่วนลดการค้า trade discount
ส่วนลดเงินสด cash discount
ส่วนลดจ่าย sales discount
ส่วนลดธนาคาร bank discount
ส่วนลดรับ discount received
ส่วนลดรับ purchase discount
สะสม accumulate
สัญญา contract
สัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า forward exchange contract,
สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า forward contract
สัญญาระยะยาว long-term contract
สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า forward rate agreement
สัปทาน franchise
สาขา branch
สาขาย่อย subsidiary
สาระสำคัญ materiality
สำรอง reserve
สิทธิการเช่า leasehold
สิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ currency option
สิทธิบัตร patent
สินค้า goods
สินค้าคงเหลือ inventory
สินค้าฝากขาย goods on consignment
สินค้าระหว่างผลิต goods in process
สินค้ารับคืน sales return
สินค้าส่งคืน purchases return
สินค้าสำเร็จรูป finished goods
สินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก packing credit
สินทรัพย์จากการลงทุน cpital asset
สินทรัพย์ถาวรมีตัวตน tangible fixed asset
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ intanbible asset
สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด limited – life asset
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น contingent asset
สินทรัพย์หมุนเวียน current asset
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว quick asset
สินทรัพย์อื่น other assets,

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”ห” title=”ห”][blox_text animation=”none”]

หน่วยงานการบัญชี accounting unit
หน่วยงานทางการบัญชี accounting entity
หนังสือบริคณห์สนธิ memorandum of association
หนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย letter of undertaking
หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร bank confirmation
หนังสือรับทราบภาระหนี้สิน letter of comfort
หน้าบัญชี folio
หนี้ระยะยาว (ที่เกิน 1 ปี) long-term debt
หนี้สงสัยจะสูญ doubtful accouhts,
หนี้สิน liability
หนี้สินค้างจ่าย accured liability
หนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล liability dividend
หนี้สินโดยประมาณ estimated liability
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น contingent liability
หนี้สินระยะยาว long-term liability
หนี้สินระยะสั้น short-term liability
หนี้สินหมุนเวียน current liability
หนี้สินอื่น other liability
หนี้สูญ bad debt
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน footnotes to financial statement
หลักการเกิดขึ้นของรายได้ revenue realization principle
หลักการบัญชี principles of accounting
หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป Generally Accepted Accounting Principles(GAAP)
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป generally accepted accounting principles
หลักการบัญชีเบื้องต้น basic principle of accounting
หลักความระมัดระวัง conservatism
หลักฐาน evidence
หลักฐาน instrument
หลักฐานการบัญชี accounting evidence
หลักฐานจากการสอบบัญชี audit evidence
หลักทรัพย์ security
หลักทรัพย์จดทะเบียน listed security
หลักทรัพย์ได้รับอนุญาต authorized security
หลักทรัพย์ทางกฎหมาย legal mortgage
หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน land mortgage
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด marketable security
หลักราคาทุนเดิม historical cost principle
ห้างหุ้นส่วน partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด limited partnership
หุ้น bond
หุ้น share
หุ้นกู้ debenture stock
หุ้นกู้ที่มีประกัน guaranteed bond
หุ้นทุน stock
หุ้นทุนจดทะเบียน authorized capital stock
หุ้นทุนที่ได้รับคืน treasury shares,
หุ้นทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย unissued capital shares,
หุ้นบุริมสิทธิ preferred stock
หุ้นปันผล stock dividend
หุ้นส่วน partner
หุ้นสามัญ common stock

 

[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=”อ” title=”อ”][blox_text animation=”none”]

อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน estate
อัตรา (ดอกเบี้ย) ที่แท้จริง effective rate (of interest)
อัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า account receivable turnover
อัตราการซื้อขายล่วงหน้า forward rate
อัตราการหมุนของสินค้า inventory turnover
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ asset turnover
อัตรากำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย time-interest-earned
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตกำหนดล่วงหน้า predetermined overhead rate
อัตราค่าแรงรายวัน day rate
อัตราค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม composite depreciation rate
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด prime rate
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ prime rate
อัตราผลตอบแทน rate of return
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ return on common equity
อัตราแลกเปลี่ยน exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว flexible exchange rate,
อัตราส่วน ratio
อัตราส่วนของกำลังการผลิต capacity ratio
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว quick ratio
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน current ratio,
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว quick ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง liquidity ratio
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ debt ratio
อากรแสตมป์ stamp duty
อาคาร building, plant
อาชีพบัญชี, งานบัญชี accountancy
อายุการใช้งาน useful life
อำนาจซื้อ purchasing power
อุปกรณ์ equipment
เอกสารการจัดทำงบประมาณ budget document
เอกสารจากแหล่งภายนอก external document
เอกสารทางการเงิน เช่น เช็คหรือตั๋วแลกเงิน financial document
เอกสารสำหรับสินเชื่อ documentary credit

[/blox_text][/blox_tab_item][/blox_tab][/blox_column][/blox_row]