วิธีการขอหนังสือรับรองบริษัท e-Certificate

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate) โดยจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2555 เป็นต้นไปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับภาคธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น โดยผู้รับบริการสามารถขอใช้บริการได้ ดังนี้ เลือกใช้บริการขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา

 

เลือกช่องทางการรับเอกสาร ได้แก่

๑) มารับเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเมืองพัทยา

๒) ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย โดยสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ ดังนี้

๑) Internet Banking

๒) ตู้ ATM

๓) เคาน์เตอร์ธนาคาร

 

สอบถามข้อมูล e-Certificate

ติดต่อฝ่ายบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร โทรศัพท์ 02 547 4387 , 02 547 4367 โทรสาร 02 547 5993

E-mail : ecertificate@dbd.go.th

สอบถามข้อมูล e-Service

ติดต่อฝ่ายบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 02 547 5994, 02 547 5160 สายภายใน 3636,3630 โทรสาร 02 547 5993

E-mail: onlinedocument@dbd.go.th

 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์