วัตถุประสงค์ของงาน วางแผนภาษี กับวางระบบบัญชี

 

สิ่งที่สำคัญมาก ๆ สำหรับการทำบัญชี นั่นคือเรื่องของการกำหนด Objective หรือสิ่งเราที่ต้องการจากการทำบัญชีของบริษัท โดยก่อนที่เราจะทำการวางระบบบัญชีหรือวางแผนภาษีนั้น เราจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้นักบัญชีได้รู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรจากการวางระบบบัญชีและวางแผนภาษี จากนั้นนักบัญชีก็จะออกแบบระบบบัญชีและวางแผนภาษีที่เหมาะสมมาให้กับองค์กรของเรา

การวางแผนภาษีกับการวางระบบบัญชีคืออะไร

การวางแผนภาษี หมายถึง การเตรียมการที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในด้านต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และวางแผนไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิดพลาดจนทำให้ต้องเสียค่าปรับหรือต้องจ่ายเงินชำระค่าภาษีมากเกินความจำเป็น

การวางระบบบัญชี หมายถึง การกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน ตลอดจนวิธีการสำหรับจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและการเงินอย่างเป็นระบบ ซึ่งการวางระบบบัญชีที่ดีนั้นจะช่วยทำให้เราสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการคำนวณภาษีที่จะต้องชำระให้แก่กรมสรรพากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษี

ในการวางแผนภาษีนั้น เราจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีในครั้งนี้ว่า เป้าหมายของเราต้องการอะไรจากการวางแผนภาษี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีจะมีอะไรบ้างนั้น มาติดตามกัน…

  1. เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย: การวางแผนภาษีนั้น จะช่วยให้เราได้ศึกษาล่วงหน้าเกี่ยวกับการชำระภาษีของกิจการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ที่ทุกกิจการที่เป็นนิติบุคคลต้องกระทำตามที่กฎหมายระบุบังคับไว้ การวางแผนภาษีจึงเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้มีการศึกษาอย่างรอบคอบว่า กฎหมายกำหนดไว้อย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการโดนค่าปรับจากกรมสรรพากร
  2. วางแผนลดหย่อนภาษีให้เกิดประโยชน์สูงสุด: การวางแผนภาษีนั้น จะช่วยกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลดหย่อนภาษี ดังนั้น การวางแผนภาษีจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรละเลย เพราะจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเกินจำเป็น
  3. ลดความผิดพลาดต่าง ๆ ในการชำระภาษี: การวางแผนภาษีที่ดีจะช่วยลดความผิดพลาดและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การถูกเรียกภาษีย้อนหลัง, ถูกปรับเนื่องจากชำระภาษีไม่ถูกต้อง หรือถูกปรับเนื่องจากส่งงบให้กรมสรรพากรล่าช้า การวางแผนให้พร้อมถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการหลีกเลี่ยงปัญหาของการทำบัญชีและปัญหาของการเตรียมเอกสารเพื่อทำงบการเงินที่อาจจะตามมาในภายหลัง
  4. ลดขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น: การวางแผนภาษีที่ดีนั้น จะช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นลงได้ ทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน รวมไปถึงประหยัดงบประมาณอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของงานวางระบบบัญชี

ในการวางระบบบัญชีนั้น เราจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีในครั้งนี้ว่า เป้าหมายของเราต้องการอะไรจากการวางระบบบัญชี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีจะมีอะไรบ้างนั้น มาติดตามกัน…
1. จับเก็บเอกสารและข้อมูลทางบัญชีอย่างเป็นระบบ: การวางระบบบัญชีจะช่วยให้เราจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและบัญชีได้อย่างเป็นระบบ มีการบันทึกข้อมูลทางเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มที่ออกแบบมาให้เห็นความเคลื่อนไหวการทำงานของกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการเงินได้ รวมไปถึงทำให้เห็นภาพรวมของกิจการทั้งหมดจากรายงานทางการเงินประจำเดือนและประจำปี

  1. นำข้อมูลทางบัญชีมาตรวจสอบผลการดำเนินงานของกิจการ: การวางระบบบัญชีจะทำให้เราได้ข้อมูลทางการเงินมาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของกิจการในแต่ละช่วงเวลาได้
  2. นำข้อมูลทางบัญชีมาตรวจสอบสถานะทางการเงินของกิจการ: การวางระบบบัญชีจะทำให้เราได้ข้อมูลทางการเงินที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบสถานะทางการเงินของกิจการได้ ซึ่งจะทำให้เราเห็นถึงข้อบกพร่องที่จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับกิจการ
  3. ลดความเสี่ยงในการยื่นภาษีล่าช้า: การวางระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้กิจการดำเนินไปอย่างราบรื่น คลายกังวลในเรื่องของการยื่นภาษีที่ล่าช้า ที่จะทำให้กิจการต้องเสี่ยงต่อการโดนค่าปรับจากกรมสรรพากร

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการวางระบบบัญชี และวางแผนภาษี

จะเห็นได้ว่าการวางแผนภาษีและการวางระบบบัญชีนั้นมีประโยชน์มากมายต่อกิจการ แต่ก็มีบางครั้งแม้วางแผน วางระบบแล้ว ก็ยังเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

  1. ผู้วางระบบบัญชีไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงของกิจการ จนทำให้มีการวิเคราะห์และจัดการวางแผนผิดพลาด ระบบบัญชีที่ถูกออกแบบมาจึงขาดประสิทธิภาพ
  2. เกิดจากความไม่ใส่ใจของผู้ปฏิบัติงาน ต้องเข้าใจว่าระบบที่ดี จำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามระบบที่ดีด้วย จึงจะได้ผลที่ดีตามที่ประเมินเอาไว้
  3. ในส่วนของการวางแผนบัญชีและวางแผนภาษีนั้น แม้จะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อจะได้มีเอกสารและข้อมูลทางบัญชีเอาใช้งานตามแผนที่วางไว้เช่นกัน

บทความนี้น่าจะทำให้เจ้าของกิจการหลาย ๆ คนเข้าใจแล้วว่าการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีและการวางแผนภาษีนั้นสำคัญเพียงใด ในโอกาสหน้าหากเราไปเจอข้อมูลหรือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเช่นนี้อีก ทาง Scholar Accounting ก็จะหยิบมาทำเป็นสรุปแบบสั้น ๆ ง่าย ๆ มาให้อ่านกันอย่างแน่นอน