ปัจจัยของการทำแผนธุรกิจและความสำคัญต่อการวางแผนธุรกิจระยะยาว

การทำแผนธุรกิจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจทุกประเภท เพราะเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดและวางแผนการในการทำธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการในอนาคต ดังนั้นเจ้าของกิจการต้องมีการวางแผนธุรกิจและจัดทำแผนธุรกิจอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจการอย่างเป็นระบบและมีการจัดการที่ดีเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

ปัจจัยของการทำแผนธุรกิจจะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ เป้าหมายของแต่ละบริษัทเป็นผลลัพธ์ที่ธุรกิจต้องการได้รับในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งนอกเหนือจากรายได้และผลกำไรแล้ว บริษัทแต่ละแห่งก็มีเป้าหมายอื่น ๆ ที่สามารถตั้งไว้เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน เช่น การขยายตัวของสาขาบริษัท, การเจริญเติบโตของกิจการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
 2. สินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอให้แก่ลูกค้า ก่อนที่จะเริ่มต้นการวางแผนใด ๆ บริษัทจะต้องรู้ว่าสินค้าหรือบริการที่จะนำเสนอให้แก่ลูกค้านั้นคืออะไร มีจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อยอย่างไรบ้าง คุณภาพของสินค้าเป็นอย่างไร การออกแบบหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการเป็นแบบไหน เพื่อที่จะได้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจที่กำลังจะทำได้ชัดเจนขึ้น
 3. กลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการของบริษัท เป็นสิ่งที่จะช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ซึ่งการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนี้จะต้องทำการค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายนี้อย่างละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากนั้นจึงทำการกำหนดแผนการตลาดเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 4. แผนการผลิต เป็นการวางแผนกระบวนการผลิตสินค้าให้สามารถผลิตสินค้าออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตได้มาก สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพดีตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังต้องมีการกำหนดกำลังการผลิตและการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต
 5. งบประมาณในการทำธุรกิจ, การวางแผนบัญชี, วางแผนภาษี การดำเนินกิจการจำเป็นต้องมีเงินลงทุนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรก ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีการจัดเตรียมเงินทุนในการดำเนินงานอีกทั้งยังต้องมีการวางแผนหาแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ก็ยังต้องมีการวางระบบบัญชีและวางแผนภาษี ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกบริษัทจะต้องมีการวางแผนในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ
 6. แผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นกระบวนการที่จะนำสินค้าหรือบริการไปถึงมือลูกค้า ซึ่งบริษัทจะต้องทำการวิเคราะห์สถานการณ์และทำการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะสร้างยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่บริษัทตั้งเอาไว้
 7. ทรัพยากรบุคคล พื้นฐานสำคัญมากอย่างหนึ่งของการทำธุรกิจก็คือ คน ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีการจัดหากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถและจัดหากำลังคนในการทำงานให้เพียงพอ อีกทั้งยังต้องรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ทำงานให้กับบริษัทไปอีกนาน ๆ ซึ่งการวางแผนจัดการทรัพยากรบุคลนี้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำแผนธุรกิจ

ความสำคัญของแผนธุรกิจต่อการวางแผนธุรกิจระยะยาว

การวางแผนธุรกิจมีอยู่ด้วยกันหลายระยะ ทั้งระยะสั้น, ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งการวางแผนแต่ละช่วงระยะเวลานั้นมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน หลายคนอาจคิดว่าหากมีการวางแผนในระยะสั้นและระยะปานกลางที่พอให้บริษัทสามารถยืนหยัดได้และสร้างกำไรได้ตามเป้าหมายที่ต้องการแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมีการวางแผนในระยะยาว แต่ในความเป็นจริงแล้ว การวางแผนธุรกิจระยะยาวนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กับการวางแผนระยะสั้นและระยะปานกลาง เพราะเป็นแผนที่ทำให้มองเห็นภาพรวมและเป้าหมายที่สูงสุดในการทำธุรกิจ ซึ่งการทำแผนธุรกิจมีความสำคัญต่อการวางแผนธุรกิจระยะยาวดังต่อไปนี้

 1. ช่วยลดความเสี่ยง การวางแผนธุรกิจจะช่วยทำให้บริษัทมุ่งเน้นที่เป้าหมายและสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดี การวางแผนธุรกิจระยะยาวจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามผลลัพธ์และทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้เมื่อจำเป็น
 2. แผนธุรกิจระยะยาวช่วยในการจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action plan) ที่มีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจมีการดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ลดความซับซ้อนยุ่งยากในการดำเนินงาน ช่วยลดภาระในการตัดสินใจและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจลงไปได้อย่างมาก
 3. แผนธุรกิจช่วยให้ผู้ประกอบการได้ไอเดียใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจหรือการแก้ปัญหา ซึ่งแผนธุรกิจที่มีการเขียนมาเป็นอย่างดีและมีความยืดหยุ่นจะช่วยให้บริษัทมีความคิดสร้างสรรค์และหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ โดยเฉพาะในโลกธุรกิจที่มีความท้าทายใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
 4. แผนธุรกิจช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได้ก่อนว่ามีจุดอ่อนหรือมีช่องโหว่ใด ๆ ในแผนธุรกิจที่กำลังจะดำเนินการหรือไม่ จึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวและการสูญเสียเงิน, โอกาสและเวลาในการตัดสินใจผิดพลาด เนื่องจากแผนธุรกิจที่เขียนเอาไว้อย่างเป็นขั้นตอนจะทำให้สามารถตรวจสอบและทบทวนการตัดสินใจก่อนที่จะลงมือทำจริง
 5. แผนธุรกิจช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น เพราะการทำธุรกิจจะมีความท้าทายในเรื่องต่าง ๆ อยู่มากซึ่งการเขียนแผนธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่า
 6. แผนธุรกิจช่วยให้การวางระบบบัญชีและวางแผนภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและรอบคอบ ซึ่งบริษัทสามารถวางแผนกับที่ปรึกษาบัญชีในการวางระบบบัญชี เพื่อทำบันทึกรายการทางการเงิน, การ วางแผนภาษีเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและสามารถใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาว

การทำแผนธุรกิจเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทจะต้องมี เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้มองเห็นเป้าหมายในการทำธุรกิจได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งยังสามารถวางแผนรับมือกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่รออยู่ข้างหน้าได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจ ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกับทีมงานของ Scholar Accounting กันดูก่อน รับรองว่าคุณจะได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน