การเตรียมเอกสารเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับบริษัทเปิดใหม่

กรณีที่ท่านประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ท่านดำเนินการภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เปิดบริษัท แต่ละธนาคารจะมีหลักเกณฑ์และขอเอกสารที่คล้ายกัน ท่านสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

จัดเตรียมเอกสารดังนี้

  • รายงานประชุมเปิดธนาคาร
  • ใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  • หนังสือรับรองบริษัทฯ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  • รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  • หนังสือรับรองตราประทับบริษัทฯ บอจ.3 (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  • หนังสือบริคนธ์สนธิ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  • ภ.พ.01  ,หรือ ภพ.20 (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

การดำเนินเปิดบัญชีธนาคารหลังจาก1เดือนนั้นบริษัทต้องคัดเอกสารสำเนาเอกสารใหม่ทั้งหมด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 600-1200 บาท

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีของแต่ละธนาคาร

จดหมายเปิดบัญชีธนาคาร
เอกสารเปิดบัญชีธนาคาร กรุงเทพ
เอกสารเปิดบัญชีธนาคาร กสิกรไทย
เอกสารเปิดบัญชีธนาคาร ไทยพาณิยช์
เอกสารเปิดบัญชีธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
เอกสารเปิดบัญชีธนาคาร กรุงไทย

 

ทั้งนี้หากท่านมีข้อซักถามใดๆ ในงานดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อโดยตรงที่ อภิรักษ์ บวบทอง หรือหากท่านมีความสนใจในงานบริการด้านอื่น ๆ ของบริษัท กรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี แซ่เตียว เบอร์โทรศัพท์ 021845136