สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นบริษัท,ห้างหุ้นส่วน

12 คู่มือกฎหมาย สำหรับผู้ประกอบการ SME
1.คู่มือ สิ่งที่ต้องรู้และทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน,บริษัท

2.คู่มือ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

3. คู่มือห้างหุ้นส่วน/กรมบังคับคดี

4. คู่มือบริษัทจำกัด/กรมบังคับคดี

5. คู่มือกฎหมายแรงงานสำหรับผู้ประกอบการ

6. คู่มือภาษีอากรของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

7. คู่มือภาษีอากรของผู้ประกอบการนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

8. คู่มือสัญญาสำหรับผู้ประกอบการ

9. คู่มือสัญญาซื้อขายและสัญญากู้ยืมเงินสำหรับผู้ประกอบการ

10. คู่มือการเจรจาและร่างสัญญาทางธุรกิจ

11. คู่มือหลักประกันเพื่อการประกอบธุรกิจ การประกันการชำระหนี้ด้วยบุคคล

12. คู่มือหลักประกันเพื่อการประกอบธุรกิจ-การประกัน การชำระหนี้ด้วยทรัพย์

ที่มา ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม,กระทรวงพาณิชย์
http://www.led.go.th/datacenter/