FINANCIAL AUDITING SERVICES

!!! PROMOTION !!!
รับปิดงบการเงิน ปิดงบด่วน งบย้อนหลัง บริษัท และห้างหุ้นส่วน
ฟรี! ยื่นงบการเงิน
เริ่มต้น 7,000 บาท (ปกติ 15,000)
***ค่าบริการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกิจการ***

 

ขอบเขตการให้บริการ

• จัดทางบการเงิน (ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
• จัดทำเอกสารลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน
• ยื่นแบบภาษีเงินได้นติบุคคล(ภงด.50)ผ่านระบบe-filling
• ยื่นงบการเงิน, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ผ่านระบบ DBD e-filing
• ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
• ลงทะเบียนเป็นผู้ทาบัญชี (CPD) ของกิจการ ตามพระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ.2543

1 บริการตรวจสอบบัญชี Financial Auditing Services

ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีผู้ทำบัญชีและนำเสนองบการเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าสอบบัญชี ในการจัดทำบัญชีและงบการเงินดังกล่าวว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ ดังนั้นทางสำนักงานของเราจึงมีตรวจสอบบัญชีดังรายละเอียดคือ

  • บริการงานตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน ตามหลักการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายทางการบัญชี
  • ตรวจสอบงบการเงินอันประกอบไปด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน กำไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย
  • นำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางการบัญชี เช่น การควบคุมภายใน ความเหมาะสมกับระบบบัญชีที่ใช้ ช่องทางการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของกิจการ
  • บริการยื่นงบการเงินหลังทำการตรวจและรับรองด้วยผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย งบการเงิน บอจ.5 สบช.3 และเอกสารอื่นๆ

ค่าบริการ การกำหนดค่าบริการค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับมาตรฐานมีความสมเหตุ เหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของงานและความเสี่ยงของธุรกิจ

!!!PROMOTION!!!
ปิดงบเปล่า ราคาเดียว 6,000 บาท (ปกติ 12,000)
ฟรี! ยื่นงบการเงิน

งบเปล่า หมายถึง งบการเงินท่ีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตลอดปี (ไม่มีการดำเนินการทางธุรกิจใดๆ เช่น ไม่มีซื้อ, ขายของและ ค่าใช้จ่ายต่างๆ) หากมีรายการเคลื่อนไหว ทางสำนักงานฯ ใคร่ขอพิจารณา ค่าบริการ ความซับซ้อนของรายการก่อนการรับงาน ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ)

 

จุดเด่นที่ผู้ประกอบการ เลือกปิดงบกํารเงินและตรวจสอบบัญชีกับเรา

  • เราได้รวมรวบผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบบัญชีโดยผู้บริหารของบริษัทที่มีประสบการณ์ ตรงด้านการตรวจสอบบัญชี  ท่านมั่นใจได้ว่างานที่ให้บริการจะมีคุณภาพ และได้รับการตรวจสอบอย่างดีที่สุด
  • เราให้บริการอย่างจริงใจ ปรึกษาได้ทุกปัญหา ที่ผ่านมามีลูกค้าให้ความเชื่อถือในงานบริการตรวจสอบบัญชีของเรากว่า 400 กิจการ ประกอบไปด้วยบริษัท หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ปรึกษาฟรี!
โทร 083-020 7265 (คุณ แนน)

รับโปรโมชั่นพิเศษ! คลิกปุ่ม LINE

เพิ่มเพื่อน

SMES PROMOTION FOR 2020

บริษัท สนับสนุนให้SMEs มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องในราคาประหยัด พร้อมบริษัทมีการออกแบบเอกสารบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ พร้อมการวางแผนภาษีและการอบรมบัญชีเบื้องต้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเสนองานบริการ

Promotion Price

5000

บริษัทเปิดใหม่

Order

รายละเอียดงานบริการ รายการ Start up Package Standard Package1 Standard Package2
ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี และประมาณการทางบัญชี
ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล และการนำเสนองบการเงินโดยรวม
แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี
บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
บริการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
ลงโฆษณานัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน
ประเมินระบบบัญชีและเอกสารเบื้องต้น
แนะนำระบบบัญชีและเอกสารเบื้อต้นพร้อมคู่มือ
หนังสือแจ้งข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในและวิธีการบัญชีเพื่อฝ่ายบริหาร