FINANCIAL AUDITING SERVICES

!!! PROMOTION !!!
รับปิดงบ ตsวจสอบบัญชี
จ้างปิดงบด่วน จ้างปิดงบย้อนหลัง
ปิดงบบริษัท และปิดงบห้างหุ้นส่วน

พร้อมยื่นงบให้ฟรี !!!
เริ่มต้น 7,000 บาท (ปกติ 15,000)
*ค่าบริการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกิจการ*

ปรึกษาฟรี!
โทร 083-020 7265 (คุณแนน)
รับโปรโมชั่นพิเศษ! คลิกปุ่ม LINE

เพิ่มเพื่อน

ขอบเขตการให้บริการ

• จัดทำงบการเงิน (รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
• จัดทำเอกสารลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน
• ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภงด.50) ผ่านระบบe-filling
• ยื่นงบการเงิน, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ผ่านระบบ DBD e-filing
• ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
• ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD) ของกิจการ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

1 บริการตsวจสอบบัญชี Financial Auditing Services

ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีผู้ทำบัญชีและนำเสนองบการเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าสอบบัญชี ในการจัดทำบัญชีและงบการเงินดังกล่าวว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ ดังนั้น ทางสำนักงานของเราจึงมีตsวจสอบบัญชีดังรายละเอียดคือ

  • บริการงานตsวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน ตามหลักการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายทางการบัญชี
  • ตรวจสอบงบ อันประกอบไปด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน กำไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบ ตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย
  • นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางการบัญชี เช่น การควบคุมภายใน ความเหมาะสมกับระบบบัญชีที่ใช้ ช่องทางการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของกิจการ
  • บริการยื่นงบหลังทำการตsวจและรับรองด้วยผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย งบการเงิน บอจ.5 สบช.3 และเอกสารอื่นๆ

ค่าบริการ การกำหนดค่าบริการค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับมาตรฐานมีความสมเหตุ เหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของงานและความเสี่ยงของธุรกิจ

!!! PROMOTION !!!
ปิดงบเปล่า
ราคาเดียว 6,000 บาท (ปกติ 12,000)
ฟรี! ยื่นงบการเงิน

งบเปล่า หมายถึง งบที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวตลอดปี (ไม่มีการดำเนินการทางธุรกิจใดๆ เช่น ไม่มีซื้อ, ขายของและ ค่าใช้จ่ายต่างๆ) หากมีรายการเคลื่อนไหว ทางสำนักงานฯ ใคร่ขอพิจารณา ค่าบริการ ความซับซ้อนของรายการก่อนการรับงาน ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ)

จุดเด่นที่ผู้ประกอบการ
เลือกปิดงบการเงินและสอบบัญชีกับเรา

  • เราได้รวมรวบผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการสอบบัญชีโดยผู้บริหารของบริษัทที่มีประสบการณ์ตรงด้านการสอบบัญชี ท่านมั่นใจได้ว่างานที่ให้บริการจะมีคุณภาพ และได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
  • เราให้บริการอย่างจริงใจ ปรึกษาได้ทุกปัญหา ที่ผ่านมามีลูกค้าให้ความเชื่อถือในงานบริการสอบบัญชีของเรากว่า 400 กิจการ ประกอบไปด้วยบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ปรึกษาฟรี!
โทร 083-020 7265 (คุณแนน)
รับโปรโมชั่นพิเศษ! คลิกปุ่ม LINE

เพิ่มเพื่อน

SMES PROMOTION FOR 2020

บริษัท สนับสนุนให้SMEs มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องในราคาประหยัด พร้อมบริษัทมีการออกแบบเอกสารบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ พร้อมการวางแผนภาษีและการอบรมบัญชีเบื้องต้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเสนองานบริการ

Promotion Price

5000

บริษัทเปิดใหม่

Order

รายละเอียดงานบริการ รายการ Start up Package Standard Package1 Standard Package2
ตsวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี และประมาณการทางบัญชี
ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล และการนำเสนองบการเงินโดยรวม
แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี
บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
บริการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
ลงโฆษณานัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน
ประเมินระบบบัญชีและเอกสารเบื้องต้น
แนะนำระบบบัญชีและเอกสารเบื้อต้นพร้อมคู่มือ
หนังสือแจ้งข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในและวิธีการบัญชีเพื่อฝ่ายบริหาร