คู่มือนี้จัดทำโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติเมื่อได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัท เพื่อที่จะได้ทราบถึงหน้าที่ของตนตามกฏหมาย