ข้อความใหม่ในใบกำกับภาษี

การออกใบกํากับภาษี ปี 2558