กฎ/ระเบียบ – ที่อยู่โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

ภาษีโรงเรียนกวดวิชา ตาม พ.ร.ฏ. ฉบับใหม่ ประกาศใช้ 11 กรกฏาคม 2558