SME internationalization

China Information Guide Book 1 (2010) คู่มือการค้าการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2011)
China Information Guide Book 2 (2010) คู่มือการค้าการลงทุน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (2011)
กฏหมาย กฏระเบียบ การค้า การลงทุน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (2011) คู่มือการค้าการลงทุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (2011)
คู่มืออบรม Train the Trainer การค้าการลงทุนจีน (2010) สรุปข้อมูลการค้าไทย-เวียดนาม
แผนยุทธศาสตร์ SMEs ภาคการผลิต 30 อุตสาหกรรม (2011) สรุปข้อมูลการค้าไทย-กัมพูชา
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ใน สปป. ลาว สรุปข้อมูลการค้าไทย-เมียนมาร์
คู่มือการค้าการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา (2011) สรุปข้อมูลการค้าไทย-ลาว
คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนามและลาว คู่มือการค้าและการลงทุนในประเทศพม่า
รายงานผลการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ที่มีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย สรุปแบบจำลองต้นแบบ (Prototype Model) ในการขยายการลงทุนหรือการทำธุรกิจสู่ประเทศเวียดนาม
กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสาขาอาหารสู่อาเซียน +6 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายงานผลการศึกษาข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สาขา New Media ประเทศญี่ปุ่น
คู่มือแนวทางการสร้างเครือข่าย SMEs ในต่างประเทศ คู่มือลงทุนอาหารในเวียดนาม
รายงานการศึกษาเปรียบเทียบการสร้างเครือข่าย SMEs ในต่างประเทศ สรุปหัวใจหลัก SMEs ไทยก้าวไกลสู่สากล