REGISTRATION SERVICES

รายละเอียดงานบริการ อัตราค่าบริการ
จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล 1,500 บาท
จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ 7,500 บาท
จดทะเบียนตั้งบริษัทรวมการจองชื่อบริษัท 15,000 บาท
ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน 2,500 บาท(ต่อเรื่อง)
จดเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, เพิ่มสาขา, เพิ่มทุน – กรณีจดทะเบียน 2,500 บาท(ต่อเรื่อง)
ขอใบอนุญาตกรมสรรพสามิต เพื่อจำหน่ายบุหรี่และสุรา 2,500 บาท
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 8,000 บาท
ทำบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร สำหรับผู้นำเข้า – ส่งออก 4,000 บาท
จดเลิกกิจการและชำระบัญชี 7,000 บาท
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 30,000 บาท
บริการด้าน Visa 30,000 บาท
บริการด้าน Work Permit 30,000 บาท
บริการขอหนังสือรับรองและคัดเอกสาร 500 บาท
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered) 3,500 บาท
จดเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark) 2,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมราชการ

ตารางค่าธรรมเนียม
การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรองและการขอหนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

หัวข้อ จำนวน ราคา (บาท)
1.การออกใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ
   1.1 การขอใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด ฉบับละ 100.-
   1.2 การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับละ 200.-
2. การตรวจเอกสาร
   2.1 การตรวจคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด รายละ 50.-
   2.2 การตรวจเอกสารของแต่ละบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด) ครั้งละ 50.-
   2.3 การตรวจงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายละ 50.-
3. การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง หน้าละ 50.-
4. การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน รายการละ 40.-
5. การถ่ายข้อมูลที่ได้จัดทำจากระบบคอมพิวเตอร์
   – ค่าบริการ ครั้งละ 800.-
   – ค่าบันทึกข้อมูลซึ่งมีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ ในกรณีระเบียนมีความยาวมากกว่าสองร้อยอักขระ ให้คิดทุกจำนวนสองร้อยอักขระเป็นหนึ่งระเบียน เศษของสองร้อยอักขระ ให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน หมายเหตุ “ระเบียน” หมายความว่า หน่วยของรายการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งแสดงออกในรูปของอักขระในแต่ละบรรทัด ระเบียนละ 0.30
6. การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล
   – ค่าธรรมเนียมในการให้บริการติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล ครั้งละ 3,000.-
   – ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล รายละ 60.-
   – การต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตัดการเชื่อมโยงข้อมูล หมายเหตุ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตัดการเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อปรากฏว่าไม่มีการใช้บริการถ่ายโอนข้อมูลเป็นระยะเวลาหกเดือนติดต่อกันนับตั้งแต่ติดตั้งหรือต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลหรือนับจากมีการถ่ายโอนข้อมูลครั้งสุดท้าย ครั้งละ 3,000.-
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จำนวน บาท
1. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
   1.1 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
   1.2 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
100.-
   1.3 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาท 5,000.-
2. จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน 2,000.-
3. จดทะเบียนแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วน 400.-
4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 400.-
5. จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา 400.-
6. จดทะเบียนหุ้นส่วนเข้าใหม่ คนละ 300.-
7. จดทะเบียนหุ้นส่วนออก คนละ 300.-
8. จดทะเบียนแก้ไขทุน
   8.1 จดทะเบียนลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ 300.-
   8.2 จดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน
   คิดตามทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพิ่มขึ้นรวมกันทุก 100,000 บาท
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
100.-
   เพิ่มทุนตั้งแต่ 5,000,000 บาท 5,000.-
9. จดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ 300.-
10. จดทะเบียนเปลี่ยนจำพวกหุ้นส่วน คนละ 300.-
11. จดทะเบียนแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ 400.-
12. จดทะเบียนข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ 400.-
13. จดทะเบียนแก้ไขตรา 400.-
14. จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400.-
15. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 400.-
16. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี 400.-
17. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี 400.-
18. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานชำระบัญชี 400.-
19. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400.-
จดทะเบียนบริษัทจำกัด บาท
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
   1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-
   1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
50.-
   1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-
2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท
   2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ(นอกจากการเพิ่มทุน) 400.-
   2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน
     (1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-
     (2) ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
50.-
     (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-
3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
   3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-
   3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
500.-
   3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
4. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด 5,000.-
5. จดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
   5.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-
   5.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
500.-
   5.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
6. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท
   6.1 จดทะเบียนมติพิเศษ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท) 400.-
   6.2 จดทะเบียนเพิ่มทุน
   คิดตามทุนที่เพิ่มทุก 100,000 บาท
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
500.-
   เพิ่มทุนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
   6.3 จดทะเบียนลดทุน 400.-
   6.4 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ 400.-
   6.5 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ 400.-
   6.6 จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ คนละ 400.-
   6.7 จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน) 400.-
   6.8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ 400.-
   6.9 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา 400.-
   6.10 จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา 400.-
   6.11 จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400.-
7. จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี 400.-
8. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี 400.-
9. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี 400.-
10. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานผู้ชำระบัญชี 400.-
11. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400.-
จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด บาท
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
   1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
   1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้
(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
1,000.-
   1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-
2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท
   2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อก่อนจัดตั้งบริษัท (นอกจากการเพิ่มทุน) 500.-
   2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน
      (1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
      (2) ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น
(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
1,000.-
      (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-
3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
   3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
   3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้
(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
1,000.-
   3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 250,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
4. จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท
   4.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
   4.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้
(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
1,000.-
   4.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-
5. จดทะเบียนควบบริษัท 10,000.-
6. จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท
   6.1 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
   6.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท) 1,000.-
   6.3 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 250,000,000 บาท 250,000.-
7. จดทะเบียนลดทุนบริษัท 500.-
8. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทนอกจากกรณีเพิ่มทุน 500.-
9. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 500.-
10. จดทะเบียนตั้งกรรมการเข้าใหม่ คนละ 500.-
11. จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน) 500.-
12. จดทะเบียนเลิกบริษัท 500.-
13. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 500.-
14. จดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ เรื่องละ 500.-
แบบพิมพ์ที่ใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และทะเบียนพาณิชย์
( แบบพิมพ์ที่แจกฟรี )
ห้างหุ้นส่วนบริษัท
( แบบพิมพ์ที่จำหน่าย )
ห้างหุ้นส่วนบริษัท
บาท
แบบ บอจ. 1 , 2 , 3, 4 – แบบจองชื่อนิติบุคคล 2 ฉบับ 10.-
แบบ หส. 1 , 2 – แบบ บอจ. 5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) 5.-
แบบ ก. – แบบหนังสือมอบอำนาจ 5.-
แบบ ว. – แบบหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท 5.-
แบบ สสช. 1 – แบบรายงานการประชุมตั้งบริษัท 10.-
แบบ ลช. 1 , 2 , 3 , 5 , 6 – แบบข้อบังคับ 10.-
– แบบวัตถุประสงค์เกษตรกรรม 5.-
– แบบวัตถุประสงค์อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 10.-
ทั่วไป – แบบวัตถุประสงค์พาณิชยกรรม 15.-
แบบ ต.ท. (คำขอตรวจเอกสาร) – แบบวัตถุประสงค์ธุรกิจบริการ 15.-
แบบ ร.ท. (คำขอหนังสือรับรอง / สำเนา – แบบสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม 5.-
เอกสาร / ใบแทนใบสำคัญฯ) – แบบสัญญาเลิกห้างหุ้นส่วน 5.-
แบบ ส.บช. (แบบนำส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) – แบบหนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัท 5.-

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ด้านการจดทะเบียนธุรกิจ โทร.0 2547 5155