แหล่งหานักบัญชีเก่งๆ

 

สำหรับเจ้าของธุรกิจ คงเข้าใจดีว่าการจัดทำบัญชีนั้นมีความสำคัญต่อกิจการขนาดไหน เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีนั้นสามารถนำไปจัดทำเป็นบัญชีสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท รวมไปถึงนำมาใช้ปรับปรุงแก้ไขแผนธุรกิจของกิจการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยข้อมูลทางบัญชีทั้งสิ้น ฉะนั้น หากเกิดปัญหาของการทำบัญชีขึ้นมา อาจจะส่งผลเสียต่อกิจการได้ การได้นักบัญชีเก่ง ๆ มาช่วยวางระบบบัญชีและวางแผนภาษี จึงเป็นความต้องการสำหรับทุกกิจการ เพราะงานบัญชีเป็นงานที่ละเอียดมาก ข้อมูลทุกอย่างต้องถูกต้อง และต้องตรงต่อเวลาอีกด้วย แต่การจะหานักบัญชีที่เก่ง ๆ นั้นต้องอาศัยประสบการณ์และการสังเกตพอสมควรเลยทีเดียว  ซึ่งแนวทางในการค้นหานักบัญชีเก่ง ๆ จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนั้น เราลองมาติดตามดูกัน….

คุณสมบัติของนักบัญชีเก่งเป็นอย่างไร

นักบัญชีที่เก่งจะไม่ใช่เป็นเพียงพนักงานระดับปฏิบัติการคนหนึ่งของกิจการ แต่จะเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งขององค์กรเลยทีเดียว ดังนั้น คนเก่งที่กิจการต้องการจึงต้องเก่งในหลายด้าน ดังนี้

 1. มีความรอบรู้ในหลักวิชาการทางบัญชีแบบครบวงจร คือ รอบรู้ในเรื่องของบัญชี และต้องเข้าใจลักษณะของกิจการอย่างผู้บริหาร ถึงจะสามารถนำความรู้ด้านระบบบัญชีมาใช้กับกิจการได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด
 2. มีความสามารถในการบริหารจัดการงานบัญชีอย่างเป็นระบบ งานบัญชีนั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ, การลงบัญชีรายวัน, บัญชีแยกประเภท รวมไปถึงบัญชีสินค้า ซึ่งนักบัญชีที่เก่งจะต้องมี ความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากข้อมูลด้านตัวเลขเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ได้
 3. เป็นคนใฝ่รู้ มีพัฒนาการด้านองค์ความรู้ทางบัญชีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเปิดใจรับความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการวางระบบบัญชี ดังนั้นนักบัญชีที่เก่งจะต้องมีการติดตามข่าวสารด้านการบัญชี ตลอดจนความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความรู้ใหม่ ๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการวางระบบบัญชีของกิจการเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
 4. เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างซื่อตรงและจงรักภักดีต่อองค์กร คนเก่งจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการก็ต่อเมื่อนำความรู้ความสามารถนั้นมาใช้เพื่อกิจการ ไม่ใช่นำความรู้มาใช้อย่างพลิกแพลงเพื่อเก็บผลประโยชน์เข้าตัวเอง ดังนั้น ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ คนเก่งที่ขายข้อมูลให้คู่แข่งหรือนำข้อมูลออกไปเผยแพร่จนกิจการได้รับความเสียหาย ย่อมไม่ใช่คนเก่งที่กิจการต้องการ นอกจากนั้นยังต้องมีความอดทน ตรงเวลา โดยเฉพาะงานด้านบัญชีจะมีช่วงงานเร่ง งานด่วน ซึ่งต้องทำให้เสร็จตรงเวลาในช่วงปิดบัญชี หรือช่วงเวลาที่กิจการจะต้องยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากรเพื่อเสียภาษีตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ เป็นต้น
 5. มีความสามารถทางการสื่อสาร งานบัญชีนั้นจะต้องทำงานร่วมกับหลาย ๆ ฝ่ายในองค์กร ดังนั้น นักบัญชีที่ดีจะต้องสามารถอธิบายข้อมูลทางบัญชีที่เป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไปให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายได้ ดังนั้นทักษะด้านการสื่อสารจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
 6. มีทัศนคติที่ดีเยี่ยมต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบ งานด้านบัญชีมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอในช่วงเวลาที่ดำเนินการจัดทำบัญชี นักบัญชีที่เก่งจะมองปัญหาว่าไม่ใช่ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันเวลาอยู่เสมอ
 7. มนุษยสัมพันธ์ดี ไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัวหรือสังคม คนที่ทำงานในตำแหน่งที่สำคัญไม่ควรมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาด้านการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้วยกัน เพราะเรื่องวุ่นวายในชีวิตจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

นักบัญชีเก่งๆ ต้องการอะไรในชีวิต

สำหรับเจ้าของกิจการส่วนใหญ่มักจะตั้งความหวังอยู่เสมอว่าจะต้องได้นักบัญชีที่เก่งมาทำงานให้แก่กิจการของตนเอง แต่ปัญหาก็คือจะไปหาคนเหล่านั้นได้จากที่ไหน ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ช่วยได้คือ การวิเคราะห์ให้รู้ว่า คนเหล่านั้นต้องการอะไรในชีวิต เพื่อจะรู้แนวทางที่จะจูงใจนักบัญชีเก่ง ๆ เหล่านี้มาร่วมงานกับองค์กร

 1. คนเก่งและดีย่อมแสวงหาโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอย่างเป็นระบบ ไม่มีคนเก่งคนไหนอยากย่ำอยู่กับที่ ทุกคนหาความเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ เงินเดือนที่สูงและการทำงานกับบริษัทที่มีความมั่นคง จะช่วยสนับสนุนให้ชีวิตมีความก้าวหน้าได้
 2. บรรยากาศการทำงานที่มีความสุข เนื่องจากงานบัญชีเป็นงานที่ค่อนข้างเครียด ดังนั้นนักบัญชีจึงต้องการทำงานในบรรยากาศที่ดีและมีความสบายใจเพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความผิดพลาด บริษัทจึงต้องสร้างบรรยากาศที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการทำงานเพื่อให้นักบัญชีเก่ง ๆ อยากทำงานที่บริษัทนี้ไปอีกนาน ๆ

จะหานักบัญชีเก่งๆ ได้จากไหน

ทุกบริษัทต่างก็ต้องการนักบัญชีเก่ง ๆ มาทำงานด้วยทั้งนั้น แต่การจะหานักบัญชีเก่ง ๆ มาร่วมงานก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเพราะคนเก่งนั้นมีน้อยและมีบริษัทมากมายที่อยากได้คนเหล่านี้ไปร่วมงาน ดังนั้นเราจะมาแนะนำช่องทางในการหานักบัญชีเก่ง ๆ มาให้ได้ทราบกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถหานักบัญชีที่มีความสามารถมาทำงานด้วยได้เร็วและง่ายขึ้น อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าเป็นนักบัญชีที่มีความสามารถสูงอย่างแน่นอน

 1. Headhunters บริษัท Headhunters เป็นมืออาชีพในด้านการหาคนเก่งที่เหมาะกับงาน เพราะบริษัทเหล่านี้จะมีฐานข้อมูลของคนทำงานทุกระดับและคอนเนคชั่นต่าง ๆ ที่กว้างขวาง อีกทั้งยังมีประสบการณ์สูงในการหาคนทำงานให้เหมาะกับงาน ทำให้การหานักบัญชีเก่ง ๆ เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย
 2. เพื่อนที่เก่ง ๆ ในวงการบัญชีแนะนำ คนเก่งย่อมจะรู้จักกับคนเก่งด้วยกัน ดังนั้นการให้เพื่อนที่เก่ง ๆ ช่วยแนะนำนักบัญชีที่มีทักษะสูงให้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้ผลดีไม่น้อย เพราะคนเก่งเหล่านี้จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันอยู่เป็นประจำ ซึ่งบริษัทใหญ่ ๆ ที่มีชื่อเสียงสมัยนี้นิยมใข้วิธีนี้กันในการรับคนเข้ามาทำงานกันเป็นจำนวนมาก
 3. สำนักงานบัญชี สำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งรวมของนักบัญชีเก่ง ๆ ฝีมือดี เพราะไม่ว่าใครต่างก็ต้องการทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็นการสร้างเครดิตให้กับตนเองและบริษัทเองก็ต้องการรักษาชื่อเสียงและมาตรฐานของตนเองเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องเข้มงวดในการรับคนเข้ามาทำงาน นักบัญชีที่ทำงานในบริษัทเหล่านี้จึงการันตีได้ส่วนหนึ่งว่ามีทักษะและความสามารถสูง
 4. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) – เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้มีการพัฒนาระบบ AI ที่มีความสามารถในการค้นหาคนทำงานที่มีความสามารถและเหมาะสมกับงาน รวมถึงการหานักบัญชีเก่ง ๆ ตามคุณสมบัติที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้ AI ช่วยหานักบัญชีที่มีทักษะสูงจะทำให้ประหยัดเวลาในการค้นหาและทำให้ได้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาสัมภาษณ์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้าง Headhunter หรือลงประกาศรับสมัครงาน

นักบัญชีเก่ง ๆ ที่กิจการต้องการ ไม่ใช่เก่งด้วยความรู้หรือมีความสามารถเท่านั้น แต่ต้องเก่งในด้านการบริหารจัดการ รวมไปถึงมีจรรยาบรรณของนักบัญชีที่ดีอีกด้วย ซึ่งสามารถหาได้หากคุณยกระดับกิจการของคุณให้ได้ตามมาตรฐานที่นักบัญชีเก่ง ๆ เหล่านั้นต้องการ ในโอกาสหน้าหากเราไปเจอข้อมูลหรือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบัญชีเช่นนี้อีก ทาง Scholar Accounting ก็จะหยิบมาทำเป็นสรุปแบบสั้น ๆ ง่าย ๆ มาให้อ่านกันอย่างแน่นอน