แบบฟอร์มใบกำกับภาษี ปี 2558 (ตัวอย่าง)

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป 

เรื่องที่คนต้องการนำหลักฐานไปใช้ลดหย่อนภาษีต้องรู้ เพื่อให้ได้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ในการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ต้องการนำค่าใช้จ่ายนั้นไปยื่นลดหย่อนภาษี จะต้องมีหลักฐานการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตาม ม.86/4 แห่ง ป.รัษฎากร ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่า ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นมีลักษณะแบบไหน ต้องระบุข้อมูลอะไรบ้าง เพราะปกติเวลาเราซื้อของจะได้รับเพียงใบกำกับภาษีอย่างย่อเท่านั้น จึงสืบค้นข้อมูลจากกรมสรรพากรมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ

ช้อปช่วยชาติ

ภาพจาก กรมสรรพากร

สำหรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น ตาม ม.86/4 แห่ง ป.รัษฎากร ระบุว่าต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด

2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86/3 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย

3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)

5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ

6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง

7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

 

ทั้งนี้รายการในใบกำกับภาษีต้องเป็นภาษาไทย เป็นหน่วยเงินตราไทย และใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิค เว้นแต่ในกิจการบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องทำเป็นภาษาต่างประเทศ หรือเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดี

นอกจากนี้ ใบกำกับภาษีอาจออกรวมกันสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการหลายอย่างก็ได้ เว้นแต่อธิบดีจะได้กำหนดให้การออกใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าหรือบริการบางอย่างหรือหลายอย่างต้องกระทำแยกต่างหาก โดยมิให้รวมไว้ในใบกำกับภาษีเดียวกันกับรายการอื่น