เตรียมตัวต้อนรับ การเข้าตรวจของสรรพากร กรณีขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

business team with a businesswoman leading it - isolated over a white background

เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัทแล้ว และมีความประสงค์จะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากรจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจอนุมัติภายใน 1-15วัน นับแต่บริษัทฯได้ยื่นเอกสาร  ขอบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเตรียมตัวสำหรับการเข้าตรวจอนุมัติดังนี้

เตรียมข้อมูล ดังนี้

  1. ข้อมูลสินค้าหรือบริการหลักของกิจการ , กิจการขายหรือให้บริการอะไร
  2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายหลักของกิจการ ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
  3. ข้อมูลของกรรมการหรือเจ้าของ ประสบการ์ณในธุรกิจ

(กรรมการควรเป็นผู้อยู่ในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตรวจ กรณีกรรมการไม่ได้อยู่ในการตรวจสอบควรให้ข้อมูลข้างต้นแก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลแทนต่อเจ้าหน้าที่ตรวจ)

เตรียมสถานที่ ดังนี้

  1. มีป้ายชื่อบริษัทติดอยู่ที่สถานที่มองเห็นได้ชัด เช่น บริเวณด้านหน้าสำนักงาน ป้ายชื่อให้เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ กรณีเป็นภาษาไทย ให้เขียน บริษัท…. จำกัด,ห้างหุ้นส่วน…จำกัด กรณีเป็นภาษาอังกฤษ กรณีบริษัทให้เขียน ชื่อบริษัท ตามด้วย Co.,Ltd. กรณีห้างหุ้นส่วนให้เขียน ชื่อห้าง ตามด้วย Ltd.,Part.
  2. จัดออฟฟิศโต๊ะทำงาน,เก้าอี้และตู้ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
  3. กรณีที่บริษัทฯไม่มีพนักงานอยู่ประจำ ให้พิมพ์ชื่อและเบอร์โทรลงกระดาษ และติดไว้ที่เห็นได้ชัด เนื่องจากบางกรณี เจ้าหน้ที่ตรวจสอบไม่ได้โทรนัด อาจทำให้เมื่อเข้าไปตรวจแล้วไม่เจอพนักงานและติดต่อไม่ได้ เป็นเหตุให้ไม่อนุมัติการขอเข้าระบบ

เตรียมเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการที่มีอำนาจในการลงนามทั้งหมด

3. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่

4. แผนที่ตั้งของบริษัท ฯ /ห้าง ฯ ของท่าน ตามที่ยื่นคำร้อง ภ.พ.01

5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (จากเจ้าบ้าน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือ สำเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ติดอากรแสตมป์แล้วตามมูลค่าของสัญญาเช่า พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า ขอรับตัวอย่างหนังสือยินยอมหรือสัญญาได้ที่สำนักงาน

6.เตรียมข้อมูลการประกอบกิจการเบื้องต้นแบบสอบถามข้อมูลการสำรวจนิติบุคคลตั้งใหม่ เลขชุด 19-1

(เอกสารข้อที่ 1-4 ให้กรรมการบริษัท เซ็นชื่อและประทับตราบริษัท)

ทั้งนี้หากท่านมีข้อซักถามใดๆ ในงานข้างต้น ท่านสามารถติดต่อโดยตรงที่ อภิรักษ์ บวบทอง หรือหากท่านมีความสนใจในงานบริการด้านอื่น ๆ ของบริษัท กรุณาติดต่อที่ คุณตี้ เบอร์โทรศัพท์ 095 782 5165