สำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent)

สำนักงานบัญชีตัวแทนบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร การบริการดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีแล้ว ยังช่วยพัฒนาสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการเป็นไปได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลโดยรวมต่อผู้ประกอบการ

สำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต แตกต่างจากสำนักงานบัญชีทั่ว ๆ ไปอย่างไร?

สำนักงานบัญชีตัวแทน คือ สำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th โดยสำนักงานบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546

สำหรับสำนักงานบัญชีทั่วไป ที่ไม่ใช่สำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนจะไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th

ตรวจสอบรายชื่อสำนักงานบัญชีตัวแทน คลิ๊ก >>

สกอลาร์ได้รับการอนุมัติเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ตั้งแต่ปี 2556