ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการ ประกอบธุรกิจผ่านการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อSMEs

เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการประกอบธุรกิจผ่านการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อ เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในการเข้าร่วมอบรมความรู้กับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า ด้วย 6 หลักสูตร 16 หัวข้อวิชา