รู้เขารู้เราก่อนยื่นกู้แบงค์

 

การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ผู้ประกอบการจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินหรือธนาคารเหล่านั้น ซึ่งแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่แตกต่างกันไป เมื่อมีการวางระบบบัญชีและมีการเตรียมเอกสารเพื่อทำงบการเงินไว้เป็นปัจจุบัน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการจัดทำเอกสารสำหรับเตรียมยื่นกู้ขอสินเชื่อต่อธนาคาร และเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้กู้จะต้องศึกษาเงื่อนไขของแต่ละสถาบันให้เข้าใจก่อนยื่นเอกสาร เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจทำให้การพิจารณาอนุมัติล่าช้าออกไป

ก่อนยื่นกู้แบงค์ เราต้องรู้อะไรบ้าง

ผู้ประกอบการเกือบจะทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเจ้าของคนเดียวที่มีขนาดเล็กและธุรกิจ SME ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมาลงทุนมากกว่าใช้เงินสดที่มีอยู่ โดยจุดประสงค์หลักในการขอสินเชื่อของเจ้าของธุรกิจเหล่านี้ ได้แก่

 • กู้แบงค์หรือยื่นกู้ต่อสถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาขยายธุรกิจ เนื่องจากคาดหวังเรื่องผลกำไรที่คิดว่าจะได้รับเพิ่มมากขึ้นจากการนำเงินมาขยายธุรกิจ
 • การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมาลงทุนแทนการใช้เงินสด แนวทางนี้ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เพราะการมีวงเงินสินเชื่อช่วยให้มีสภาพคล่องทางการเงิน และยังป้องกันความผิดพลาด หากการบริหารธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจก็สามารถนำเงินสดที่มีอยู่ไปลงทุนธุรกิจประเภทอื่น ๆ ได้อีก
 • การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมาลงทุน เป็นการสร้างเครดิตให้กับธุรกิจ เพราะก่อนที่จะได้รับอนุมัติวงเงิน สถาบันการเงินต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเมื่อเห็นว่าองค์กรธุรกิจที่ยื่นกู้มานั้นมีศักยภาพสามารถชำระหนี้คืนได้ จึงอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ และนอกจากองค์กรธุรกิจจะได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว การพิจารณาอนุมัติยังเป็นการสร้างเครดิตให้กับธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย
 • องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่นอกจากจะมีที่ปรึกษาบัญชี บางองค์กรอาจมีที่ปรึกษาภาษี ซึ่งการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินยังมีเรื่องของภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เมื่อกู้เงินจากแบงค์มาแล้วค่าใช้จ่ายของดอกเบี้ย ผู้ประกอบการสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

การพิจารณาในมุมของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการยื่นกู้แบงค์หรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ถือเป็น

การ “รู้เรา” ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ นอกจากเรื่องการจัดเตรียมเอกสารและการศึกษาเงื่อนไขของแต่ละสถาบันที่มีความแตกต่างกันแล้ว ยังช่วยให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้รับรู้จุดประสงค์หลักในการขอสินเชื่อของนักลงทุน เพราะไม่ได้คาดหวังเฉพาะวงเงินที่จะได้รับอนุมัติเท่านั้น แต่เป็นการวางแผนธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน

เอกสารและสิ่งที่สถาบันการเงินต้องการเมื่อยื่นกู้

เมื่อต้องการยื่นกู้หรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ผู้กู้จะต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน ซึ่งเปรียบเสมือน “รู้เขา” เนื่องจากหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งมีรายละเอียดและเงื่อนไข รวมทั้งเอกสารที่ต้องการใช้แตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพร้อมได้แก่

1.การวางแผนธุรกิจ

แม้ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารจะมีการวางแผนธุรกิจไว้แล้ว แต่เมื่อมีการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ก็จะต้องจัดทำบัญชีผู้บริหารเพื่อนำรายละเอียดมาจัดทำโครงการเสนอต่อสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เช่น

 • รายละเอียดลักษณะและขนาดของธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เป็นอย่างไร
 • ผลการดำเนินงานของธุรกิจเป็นอย่างไร การเตรียมเอกสารเพื่อทำงบการเงินของกิจการจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับข้อนี้
 • กลุ่มลูกค้าของธุรกิจคือใคร

2.เตรียมหลักทรัพย์ค้ำประกัน

การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เงื่อนไขสำคัญของสถาบันการเงินก็คือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก่อนยื่นกู้แบงค์ ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมหลักทรัพย์หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินต้องการก่อนว่าใช้อะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือตัวบุคคล

3.รักษาประวัติทางการเงิน

การปล่อยสินเชื่อของทุกสถาบันการเงิน สิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาก็คือความสามารถของผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลรวมถึงหลักค้ำประกันกรณีใช้ตัวบุคคล โดยสถาบันการเงินจะทำการตรวจสอบประวัติการทางเงินของผู้กู้และบุคคลค้ำประกันจากเครดิตบูโร รวมถึงประวัติการชำระหนี้ต่าง ๆ ประกอบการพิจารณา ดังนั้นการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีจะช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อทำได้สะดวกและรวดเร็ว

4.จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม

การจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมและครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารในการขอสินเชื่อโดยทั่วไปจะประกอบด้วย

 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น ข้อมูลตัวเลขจากการวางระบบบัญชีที่จัดทำไว้เป็นปัจจุบันหรือสลิปเงินเดือนของบุคคลค้ำประกัน
 • หลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากของกิจการ หรือของตัวบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกิจการ เอกสารสั่งซื้อสินค้า ใบส่งของ เอกสารแสดงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เอกสารแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองการจดทะเบียนของกิจการ เช่น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงหลักประกัน สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้ งบการเงินของกิจการปีล่าสุด หากเป็นกิจการที่มีการเตรียมเอกสารเพื่อทำงบการเงินประจำปีอยู่แล้วก็จะจัดเตรียมเอกสารในข้อนี้ได้ง่าย หากไม่มีการจัดทำงบการเงินของกิจการอาจขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาบัญชี หรือที่ปรึกษาภาษี ซึ่งมีบริษัทเปิดให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะ

การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือธนาคารต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของผู้ประกอบการนั้น เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินที่อาจมีข้อผูกมัดกันในระยะยาว การจัดทำเอกสารยื่นเพื่อยื่นกู้แบงค์และการพิจารณาอนุมัติจึงต้องศึกษาให้รู้เขารู้เราเพื่อให้ผ่านการอนุมัติจากสถาบันการเงินได้อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกับ Scholar Accounting  กันดูก่อน รับรองว่าคุณจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินอย่างแน่นอน