ตัวอย่างหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี ไทย / อังกฤษ (Example of an Audit Engagement Letter Thai /English)

ตัวอย่างหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี ไทย / อังกฤษ (Example of an Audit Engagement Letter Thai /English)

ตัวอย่างหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี  (ไทย / อังกฤษ)
Example of an Audit Engagement Letter (Thai /English)

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้แปลข้อมูลหนังสือตอบรับงานจากภาษาไทยเป็นอังกฤษซึ่งมีเนื้อหาหลักไม่ต่างกัน

Objective: To translate and compare an Audit Engagement Letter, which the major contents are not different.

THAI

เรียน ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลของบริษัท กขค จำกัด
ตามที่ท่านมีความประสงค์ที่จะให้ข้าพเจ้าตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จำกัด ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25×1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและคำอธิบายเพิ่มเติมอื่น  ข้าพเจ้าขอยืนยันการรับงานและความเข้าใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับงานสอบบัญชีนี้ตามความหมายในหนังสือฉบับนี้ การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีเหล่านั้นกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใ้วิธีตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี  ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร  รวมทั้งการประเมินการนำเสนอโดยรวมของงบการเงิน
เนื่องจากข้อจำกัดสืบเนื่องของการตรวจสอบ  รวมถึงข้อจำกัดสืบเนื่องของการควบคุมภายใน  ทำให้มีความเสี่ยงซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญอาจไม่ถูกค้นพบ  แม้ว่าการตรวจสอบได้ถูกวางแผนและปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ในการประเมินความเสี่ยงของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่สำคัญของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับตรวจสอบงบการเงินที่ซึ่งข้าพเจ้าตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบ
การตรวจสอบถูกปฏิบัติตามหลักการที่ว่า ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลรับทราบและเข้าใจว่าตนเองมีความรับผิดขอบในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) เรื่องการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ข) เรื่องการควบคุมที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินโดยปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
(ค) เรื่องการจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ให้แก่ข้าพเจ้า
      (1) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ซึ่งผู้บริหารตระหนักว่าเกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน เช่น การบันทึกบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่น
      (2) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้าพเจ้าอาจร้องขอจากผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ
      (3) การเข้าถึงบุคคลต่างๆ ภายในกิจการได้อย่างไม่มีข้อจำกัด  ที่ข้าพเจ้าพิจารณาว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านี้
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจะขอคำยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหาร  เกี่ยวกับคำรับรองที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากพนักงานของท่านในระหว่างการตรวจสอบ
(ข้อมูลอื่น เช่น การจัดการค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ การเก็บเงิน และข้อตกลงที่เฉพาะอื่นตามความเหมาะสม)
รูปแบบและเนื้อหาของรายงานของข้าพเจ้าอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนซึ่งเป็นผลจากประเด็นจากการตรวจสอบ
โปรดลงนามและส่งคู่ฉบับของหนังสือฉบับนี้ที่แนบมาคืนข้าพเจ้า  เพื่อยืนยันการรับทราบและความเห็นชอบของท่านเกี่ยวกับ การตรวจสอบงบการเงินของข้าพเจ้ารวมถึงความรับผิดขอบที่เกี่ยวข้องของข้าพเจ้า
บริษัท งจฉ จำกัด
รับทราบและเห็นชอบในนามของบริษัท กขค จำกัด โดย
ลงนาม ……………………….
ชื่อ ……………………………
ตำแหน่ง ……………………..
วันที่ …………………………      
ENGLISH
Example of an Audit Engagement Letter

To the Board of Directors of ABC Company

You have requested that we audit the financial statements of ABC Company, which comprise that balance sheet as at December 31, 20×1, and the income statement, statement of changes in equity and cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.  We are pleased to confirm our acceptance and our understanding of this audit engagement by means of this letter. Our audit will be conducted with the objective of our expressing an opinion on the financial statements.
We will conduct our audit in accordance with ISAs (NZ). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about weather the financial statements are free from material misstatement.  An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, whether due to fraud or error. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Because of the inherent limitations of an audit, together with the inherent limitations of internal control, there is an unavoidable risk that some material misstatements may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with ISAs (NZ).

In making our risk assessments, we consider internal control relevant to the entity’s preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s control. However, we will communicate to you in writing concerning any significant deficiencies in internal control relevant to the audit of the financial statements that we have identified during the audit.

Our audit will be conducted on the basis that the directors acknowledge and understand that they have responsibility:

(a) For the preparation of the financial statements in accordance with generally accepted accounting practice New Zealand and that give a true and fair view of the matters to which they relate;

(b)  For such internal control as the determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error: and

(c) To provide us with:
(i)     Access to all information of which management and the directors are aware that is relevant to the preparation of the financial statements such as records, documentation and other matter;
(ii)     Additional information that we may request from management or directors for the purpose of the audit; and
(iii)     Unrestricted access to persons within the entity from whom we determine it necessary to obtain audit evidence.

As part of our audit process, we will request from the directors, written confirmation concerning representations made to us in connection with the audit.

We look forward to full coorperation from your staff during our audit.

(insert other information, such as fee arrangements, billing and other specific terms, as appropriate.)

The form and content of our report may need to be amended in the light of our audit findings.

Please sign and return the attached copy of this letter to indicate your acknowledgement of, and agreement with, the arrangements for our audit of the financial statements including our respective responsibilities.

XYZ & Co.

Acknowledge and agreed on behalf of ABC Company by

(Signed)
…………………………..
Name and title
Date