ค่าจ้างที่ปรึกษาบัญชีที่เหมาะสม

ธุรกิจในปัจจุบันเกิดได้ง่ายขึ้น เพราะมีช่องทางออนไลน์เข้ามารองรับ และการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ ๆ นั้นไม่ต้องลงทุนสูงเหมือนในอดีต  แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับผู้ประกอบการก็คือ กฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจดทะเบียน การเสียภาษี และอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการขาย ฯลฯ แต่ก็โชคดีที่ว่า มีสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการ นั่นก็คือ สำนักงานบัญชีคุณภาพที่จะเข้ามาช่วยตั้งแต่การวางระบบบัญชี วางแผนบัญชี และให้คำแนะนำทางด้านบัญชี เป็นต้น

ที่ปรึกษาบัญชีจำเป็นต่อกิจการอย่างไร

เนื่องจากผู้ประกอบการทางพาณิชย์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตั้งแต่ริเริ่มทำธุรกิจ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ หน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย จดทะเบียนร้านค้า/ธุรกิจ และในระหว่างนั้นต้องคำนึงถึงภาระรับผิดชอบเรื่อง การชำระภาษี ในระหว่างเดือน รายปี การจัดทำบัญชี งบดุล ฯลฯ หากไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายระบุไว้ จะมีความผิดต้องเสียค่าปรับ ฉะนั้น สิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ คือ การศึกษาเรื่องกฎหมายและภาษี สำหรับกิจการขนาดเล็กหรือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น การจ้างสมุห์บัญชี ผู้ชำนาญการในเรื่องเหล่านี้ ทำให้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุน การเลือกจ้างที่ปรึกษาบัญชีจากสำนักงานบัญชีคุณภาพ นอกจากได้ผลงานระดับมืออาชีพแล้ว ยังจ่ายค่าทำบัญชีถูกกว่าการจ้างพนักงานประจำมาก

ความสำคัญของการจ้างที่ปรึกษาบัญชี

สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง การจ้างที่ปรึกษาบัญชี กับ การไม่จ้างที่ปรึกษาบัญชี มีดังนี้

 1. งานบัญชีเป็นความรู้เฉพาะทาง ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักการภายใต้กฎหมายกำหนด ที่ปรึกษาบัญชีจะช่วยศึกษาเรื่องนี้แทนคุณ ทำให้คุณประหยัดเวลาในการเรียนรู้เรื่องบัญชี ป้องกันความผิดพลาด ลดความเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมาย
 2. การเลือกใช้ที่ปรึกษาบัญชีที่มีความชำนาญเฉพาะด้านช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดที่ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การถูกปรับกรณีไม่ชำระภาษีตามวาระ การถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง เป็นต้น
 3. ที่ปรึกษาบัญชีมืออาชีพ จะติดตาม update ศึกษากฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ทำให้กิจการของคุณไม่พลาดที่จะปฏิบัติได้ถูกต้อง
 4. ที่ปรึกษาบัญชีช่วยรับภาระในเรื่องที่คุณไม่รู้ ทำให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจตามที่คุณถนัดได้เต็มที่ โดยไม่ต้องมาหนักใจในเรื่องที่ไม่ถนัด

ขอบเขตการทำงานของที่ปรึกษาบัญชี

ในการทำงานแบบมืออาชีพของสำนักงานบัญชีคุณภาพ มักให้บริการครบทั้งระบบ ดังนี้

 1. ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กิจการทางการค้ากับกระทรวงพาณิชย์
 2. ให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนบัญชีและการวางแผนภาษีกิจการ ช่วยวางระบบบัญชีทั้งองค์กร ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ
 3. ให้บริการจัดทำบัญชีของกิจการ ตั้งแต่บัญชีรายวัน บัญชีรับ-จ่าย ทรัพย์สิน ตลอดจนสรุปงบประจำปี
 4. ช่วยดำเนินการ จัดทำเอกสาร ยื่นชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ รายเดือน รายปี คือ ตั้งแต่ต้นจนถึงชำระภาษีนิติบุคคล ฯลฯ
 5. ให้ความรู้ แก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบัญชีและภาษีในระหว่างดำเนินกิจการ

 ค่าจ้างที่ปรึกษาบัญชีที่เหมาะสม

คำว่า “เหมาะสม” สำหรับค่าจ้างที่ปรึกษาบัญชี นั้น หากจะให้ระบุราคาที่จ้างแบบตายตัวว่า เดือนละเท่าไหร่ คงยากอยู่สักหน่อย ทั้งนี้เนื่องจากการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาบัญชีของกิจการแต่ละแห่งนั้น อยู่ภายใต้รายละเอียดดังนี้

 1. จำนวนเอกสาร ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจการว่ามีเอกสารที่ต้องจัดทำบัญชีมากน้อยเพียงใด
 2. ลักษณะของงานที่ต้องรับผิดชอบ ส่วนใหญ่สิ่งที่ที่ปรึกษาบัญชีต้องรับผิดชอบ มีตั้งแต่การจัดทำบัญชีรายวัน บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน การยื่นเอกสารชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน
 3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาบัญชี เนื่องจากที่ปรึกษาบัญชีมีด้วยกันหลายลักษณะ สำนักงานบัญชีคุณภาพระดับไหน มีนักบัญชีชำนาญการโดยตรง หรือเป็นผู้ประสานงาน ผู้ตรวจสอบต่างหาก

เงื่อนไขทั้ง 3 ประการดังกล่าว จะมีผลต่อค่าจ้างของที่ปรึกษาบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่จะตกลงกันตามความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่ปรึกษาบัญชีจะกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของตัวเองเอาไว้ ฝ่ายกิจการก็เช่นกันจะกำหนดงบประมาณที่สามารถจ่ายให้ที่ปรึกษาบัญชี

 1. รูปแบบของสำนักงานบัญชีโดยทั่วไปนั้น จะแบ่งออกเป็น ฟรีแลนซ์, สำนักงานบัญชีขนาดเล็ก (พนักงาน 1-5 คน), สำนักงานขนาดกลาง (พนักงาน 5-20 คน) และสำนักงานขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 20 คน)
 2. 5. อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาบัญชีที่พบทั่วไป จะพบค่าจ้างตั้งแต่ 1,500 บาทต่อเดือนขึ้นไป ส่วนจำนวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ มาประกอบกัน งานราคาถูกเช่น เดือนละ 1,500 บาท อาจเหมาะสมสำหรับกิจการเล็ก ๆ เริ่มต้นใหม่ เอกสารน้อย จัดทำโดยที่ปรึกษาบัญชีระดับทั่วไปที่อาจยังไม่ชำนาญการมากนัก แต่สำหรับที่ปรึกษาบัญชีในระดับที่เป็นนักบัญชีชำนาญการ รับทำบัญชีตลอดปี จะคิดอัตราค่าจ้างเดือนละ 3,000 บาทขึ้นไป เนื่องจากระดับความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตัวเองทำให้มีระดับความละเอียดในการทำงานแบบมืออาชีพที่สูงกว่าที่ปรึกษาบัญชีราคาถูกทั่วไป เป็นต้น

หมายเหตุ : ค่าจ้างที่ปรึกษามักคิดค่าจ้างเป็นรายเดือน แยกต่างหากจากการจัดทำงบดุลและเอกสารยื่นเสียภาษีประจำปี

สิ่งที่หลายๆ คนมักเข้าใจผิด สาเหตุของการจ่ายเกินราคาโดยไม่รู้ตัว

ผู้ประกอบการหลาย ๆ คน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทย มักจะมีการติดต่อทนายความทำเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมายให้ ซึ่งทนายความพวกนั้นจะแนะนำสำนักงานบัญชีให้เลย ซึ่งเจ้าของธุรกิจชาวต่างชาติเหล่านั้นมักคิดว่าเป็นวิธีที่สะดวกดี ไม่ต้องไปค้นหาสำนักงานบัญชีด้วยตัวเอง ซึ่งถ้ามาในรูปแบบนี้…จะทำให้ผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีมากขึ้น เพราะเมื่อมีการผ่านคนกลางหลาย ๆ ทอด ก็จะเกิดการคิดค่าหัวคิวกันหลาย ๆ ทอดนั่นเอง ทำให้ในที่สุดแล้วค่าบริการจัดทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่สูงลิบลิ่ว ทางที่ดีเราควรศึกษาและเปรียบเทียบราคาจากหลาย ๆ สำนักงานบัญชี ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสำนักงานบัญชีที่ดีที่สุดมาทำบัญชีให้กับบริษัทเรา แม้ว่าค่าทำบัญชีและคุณภาพงานนั้นจะเพิ่มขึ้นไปด้วยกัน แต่ก็ควรที่จะศึกษาให้ดีเพื่อไม่ให้โดนโก่งราคา สำหรับข้อแนะนำในการมองหาสำนักงานบัญชีคุณภาพนั้น ก่อนที่จะจ้างสำนักงานบัญชี เราควรไปเยี่ยมชมสำนักงาน ดูการทำงาน และเจ้าของบริษัทก่อน เพราะการจ้างครั้งหนึ่งจะเป็นการจ้างระยะยาว หากพบว่าสำนักงานคิดค่าบริการที่แพงเกินจริง เราจะได้เลี่ยงไปใช้สำนักงานบัญชีอื่นที่คิดค่าบริการที่สมเหตุสมผล จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังที่ต้องจ่ายค่าบริการอันแสนจะแพงโดยที่ไม่ได้เช็คราคาค่าบริการให้ดีก่อน

ในการตัดสินใจเลือกที่ปรึกษาบัญชีสำหรับกิจการของคุณไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือใหญ่ การเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชีคุณภาพ จะช่วยปลดความกังวลให้คุณได้ 100% เนื่องจากสำนักงานบัญชีคุณภาพเองต้องรักษาเครดิตการทำงาน เพื่อความมั่นคงของกิจการ การกำหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาบัญชีจะมีมาตรฐานที่วางไว้แล้ว ซึ่งเป็นค่าจ้างที่เหมาะสมตามที่ได้ประเมินและวางมาตรฐานของสำนักงาน ส่วนเจ้าของกิจการจะมองว่าเหมาะสมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังมองหาที่ปรึกษาบัญชีดี ๆ ในราคาสมเหตุสมผล ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกับ Scholar Accounting  เพื่อพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชีดูก่อน รับรองว่าคุณจะได้อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการเลือกที่ปรึกษาบัญชีดี ๆ สำหรับกิจการของคุณอย่างแน่นอน